Now showing items 1-9 of 9

 • Aerodynamický výpočet spalinového traktu parního kotle 

  Faltýnek, Michal
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií, kterou je třeba znát pro výpočet aerodynamických ztrát spalinového traktu parního kotle. Na základě těchto znalostí, výkresové dokumentace a jiných vstupních parametrů stanovit ...
 • Automatický systém centrální cirkulace vzduchu 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání systému centrálního větrání a distribuce vzduchu. Řídící jednotka vyhodnocuje kvalitu vzduchu v obytných místnostech a zajišťuje automatickou výměnu vzduchu. Pro ...
 • Design stolního ventilátoru 

  Otruba, Radim
  Předmětem mé bakalářské práce je design stolního ventilátoru. Jejím cílem je analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Pro odlišení od stávajících ventilátorů je kladen důraz na vzhled celého návrhu.
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Partlová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti VENTILÁTORY, s.r.o. v letech 2013–2017. Pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy je zhodnoceno vnitřní a vnější prostředí společnosti a její finanční ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Optimalizace vzduchotechniky zimního stadionu 

  Zach, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretická, výpočtová část a experimentální měření. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika vlhkého vzduchu a vzduchotechnika na zimních stadionech. Ve výpočtové ...
 • Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů 

  Nováček, Michal
  Práce se zabývá informačním modelem budovy (BIM) a jeho pokročilým využitím ve stavební praxi. Konkrétním tématem je využití BIM modelu pro stanovení tlakových ztrát na vzduchotechnickém potrubí. V rámci práce je zpracována ...
 • Snížení hluku počítače záměnou vzduchového chlazení za chlazení kapalinové 

  Daněk, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení hluku počítačů se zaměřením na náhradu chlazení PC komponent pomocí ventilátorů za chlazení kapalinové. Kromě toho se práce zabývá možnostmi redukce hluku na základě ...
 • Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

  Frčka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou povinnou součástí výstavby v České republice po roce 2020. Dále se zabývá vzduchotechnikou a jejím návrhem, jakožto součást ...