Now showing items 1-15 of 15

 • Čistící účinnost vertikálních kořenových filtrů 

  Opletal, Jan
  Cílem této práce bylo zjištění čistící účinnosti vertikálních kořenových filtrů. Z analýzy dat kořenové čistírny v Kotenčicích jsem došel k závěru, vertikální pulzně skrápěný kořenový filtr dosahuje nejlepších výsledků v ...
 • Deskripce vertikálních frézovacích strojů 

  Doležal, Petr
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerší vertikálních frézovacích strojů a také provést popis a roztřídění vertikálních frézovacích strojů současné produkce. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování, ...
 • Fotovoltaické systémy pro panelový dům 

  Krška, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s fotovoltaickými systémy pro panelový dům a nalézt řešení, jak je aplikovat. Práce se zabývá historií fotovoltaiky, zaměřením na přírodní podmínky týkající se České republiky a stručným popisem ...
 • Kategorizace svislých dopravníků 

  Berka, Roman
  Vertikální dopravníky jsou neoddělitelně spjaté při používání ve výrobních a skladovacích procesech, hlavně díky specifickým vlastnostem.
 • Komponent pro sémantické obohacení 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá komponentou pro sémantické obohacení textu (SEC), která ve vstupním textovém dokumentu nebo vertikálním textu vyhledá entity (např. osoby nebo místa) a informace o nich vrátí na výstup. Cíle ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hudec, Petr
  Moje práce je založena na konceptu komunikace. Myslím tím komunikaci dominanty starého města s dominantou nového města za řekou a lidskou.V neverbální komunikaci používáme určité výrazy. V mé práci jsou to prolamované ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Ptáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakového vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou. Nejprve je proveden tepelný výpočet a poté následuje volba uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch a ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Loukota, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou (HRSG). V úvodní části práce je proveden popis a rozdělení spalinových kotlů, tepelný výpočet, návrh jednotlivých ...
 • Pohon svislého suportu obráběcího centra lineárním motorem 

  Zapletal, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá mechanizmem pohybu svislého suportu vysokorychlostního obráběcího centra firmy Trimill. Současné řešení pohybu litinového svislého suportu je provedeno pomocí kuličkového šroubu. Náhradou ...
 • Rodinný dům v Kuřimi 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Geratová, Patrícia
  Obsahom tejto bakalárskej práce je sledovanie horizontálnych a vertikálnych pohybov skalného bloku „Hřebenáč“. Jeho monitorovanie je uskutočnené z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, pretože tento skalný blok sa nachádza v ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Iarmolinska, Violetta
  Řešena lokalita se nachází ulici Libušina třída, Brno - Kohoutovice. Společensko – kulturní centrum s radnici bude sloužit jako dominanta území. Kvůli své formě, rostoucí do hora, dobře zachycuje výškový charakter okolní ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Důrek, Milan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Dopravní a manipulační technika předkládá návrh štípacího stroje na dřevo. První část práce je literární rešerše věnovaná popisu současného stavu v oblasti ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Baudišová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o průměru 80,0 m v úrovni ±0,000. Konstrukce je kruhového půdorysu v úrovni ±0,000 o vnějším průměru 80,0 m. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Okříšky 

  Vidlák, Pavel
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout variantu obchvatu městyse Okříšky, který leží v kraji Vysočina nedaleko města Třebíč. Návrh trasy je předpokládaný v délce cca 3 km. Cílem práce je vypracovat směrové a výškové ...