Now showing items 1-16 of 16

 • Analysis of Powertrain Acoustic Properties 

  Ambróz, Richard
  Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti ...
 • Diagnostika převodových ústrojí 

  Zajac, Roman
  Hlavným obsahom bakalárskej práce je popísanie diagnostiky v oblasti vibrácií a hluku vzni-kajúcich v prevodových ústrojoch výhradne u osobných automobilov. V dokumente sú popí-sané jednotlivé meracie prístroje, konkrétne ...
 • Mechanismy odpružení pro zlepšení jízdního komfortu 

  Kuric, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím mechanizmov odpruženia, ktorých cieľom je zlepšenie jazdného komfortu. Zároveň definuje základnú veličinu ovplyvňujúcu kvalitu jazdy z hľadiska odpruženia . Súčasne poukazuje na možnosti ...
 • Měření vibrací a rázů pro analýzu kolizních srážek 

  Andruška, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku detekcie kolízií satelitov typu CubeSat s mikroskopickými časticami vesmírneho odpadu a meteoroidov. Cieľom práce je priblížiť metódy detekcie, popísať rôzne snímače na ...
 • NVH analýza převodových ústrojí 

  Gazda, Silvester
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom merania vibrácií a hluku vozidlových prevodoviek. Najprv sú popísané hlavné časti prevodovky. Ďalej nasleduje popis zdrojov vibrácií a hluku a ich šírenia. Podstatná časť práce sa ...
 • Rešeršní studie: HALT testy 

  Chrenko, Peter
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše o HALT testoch. Prvá časť práce sa bola zameraná na objasnenie problematiky HALT testov a zariadení potrebných na ich prevedenie. Druhú časť práce som venoval návrhu ...
 • Simulační analýza vibrací turbodmychadla 

  Valo, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá výpočtovým modelovaním vibrácií turbodúchadla a posúdením vplyvu pasívneho dynamického hltiča vibrácií na vibrácie konzoly pre aktuátor. V rešeršnej štúdii bolo opísané použitie dynamického hltiča ...
 • Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru 

  Novosád, Boris
  Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného virtuálneho modelu elektromagnetického vibračného generátoru. Model bude obsahovať mechanickú a elektroagnetickú časť ako aj model výstupného obvodu. Zostavený model bude ...
 • Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu ...
 • Simulátor typických poruch součástí rotačních zařízení 

  Vaľko, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie knižnice v programovacom prostredí LabVIEW od firmy National Instruments, ktorej účelom je simulácia mechanických prejavov (vibrácií) rôznych mechanických súčastí ako sú napr. hriadeľ, ...
 • Snižování vibrací a hlučnosti ložisek 

  Nejeschleba, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hlučnosti ložísk. Hlučnosť ako negatívny fenomén sa vyskytuje u všetkých strojných súčastí, ktoré vykonávajú pohyb. Analýzou tohto javu je možné zistiť technický stav ložiska ako ...
 • Uložení pohonné jednotky v karoserii 

  Dúlovcová, Gabriela
  Hlavným cieľom tejto práce je zdôvodniť a popísať rôzne koncepcie lôžok, ktoré eliminujú vibrácie pohonnej jednotky v karosérii u osobných automobilov. Ďalšou časťou je porovnanie jednotlivých koncepcií z konštrukčného ...
 • Určení NVH parametrů skříně převodovky 

  Belák, Kristián
  Táto diplomová práca sa zaoberá určením NVH parametrov skrine prevodovky. Úvodná časť je zameraná na potrebné teoretické poznatky. Následne obsahuje modálnu analýzu s výpočtovým a experimentálnym prístupom, ktoré sú voči ...
 • Vibrodiagnostika asynchronního motoru 

  Mašin, Dominik
  Táto práca sa zaoberá meraním a vyhodnotením vibračného signálu. Meranie vibrácií je jednou z najdôležitejších činností pre správnu a plynulú prevádzku strojov, nielen z hľadiska ekonomického ale aj bezpečnostného. ...
 • Výpočtové modely dynamiky převodových ústrojí 

  Czakó, Alexander
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím poznatkov o výpočtovom modelovaní dynamiky prevodových ústrojenstiev. Modelovanie dynamiky má rozdielne stupne zložitosti. Od modálnej, harmonickej analýzy riešenej v MKP až po ...
 • Zpracování signálu z akcelerometru na měření vibrací 

  Marčišovský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia schopného vysoko presného merania vibrácií za použitia piezoelektrického akcelerometra. Zariadenie je určené na vyhodnocovanie zdravotného stavu strojov, najmä elektrických ...