Now showing items 1-20 of 25

 • Diagnostický systém papírenského stroje 

  Škrobánek, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o technické diagnostice, přičemž se především zaměřuje na vibrační diagnostiku. Tato problematika je popsána v první částí této práce v teoretické rovině. V další části je popsán papírenský ...
 • Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi 

  Dresler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou obráběcích strojů ve firemní praxi. V práci je popsána technická diagnostika a popis vybraných metod technické diagnostiky. V rámci této práce bylo provedeno měření na obráběcích ...
 • Diagnostika poruch elektrických strojů pomocí vibrací 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku zdrojů vibrací v asynchronním motoru a jejich vliv a rizika na chod motoru. Poznáme rozdělení zdrojů vibrací, zaměříme se na závady ložisek a na dynamickou i statickou excentricitu. ...
 • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

  Kohutek, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek 

  Frejlich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...
 • Multiparametrická diagnostika vysokootáčkového stroje 

  Bowyer, Matouš
  Úkolem diplomové práce bylo aplikovat multiparametrickou diagnostiku ke zjištění stavu a opotřebení vysokootáčkového obráběcího stroje. V teoretické části jsou popsány vybrané aspekty multiparametrické diagnostiky s důrazem ...
 • Návrh diagnostiky obráběcího procesu 

  Wolf, Jonatan
  Práce je zaměřena na online diagnostiku obráběcího procesu. V teoretické části jsou představeny možnosti údržby a diagnostiky obráběcích strojů. Samostatná kapitola je věnována vibrodiagnostice, ve které jsou popsány senzory ...
 • Návrh metodiky k řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby rotačních strojů 

  Řezníčková, Hana
  Předložená dizertační práce je zaměřena na řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby rotačních strojů. V teoretické části práce je podrobně rozebrána metoda RCM včetně několika dostupných modifikací této metody. ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Pakostová, Petra
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a návrh na zlepšení informačního systému firmy, která se zabývá výrobou a prodejem diagnostických zařízení. Práce bude obsahovat tvorbu nového firemního webu a elektronického obchodu, ...
 • Nepřímá analýza vibrací pomocí mikrofonu mobilního telefonu 

  Plodková, Zuzana
  Bakalářská práce řeší možnost využití signálu zaznamenaného mobilním telefonem pro analýzu vibrací. Povaha práce je z první poloviny rešeršní a je věnována obecně mikrofonům, mikrofonům v mobilních telefonech a technické ...
 • On-line diagnostické monitorovací systémy vibrací strojů 

  Cirhanová, Iva
  Bakalářská práce pojednává o diagnostických monitorovacích systémech vibrací strojů. Nejprve je obecně popsána technická diagnostika se zaměřením na diagnostické metody, prostředky a diagnostické systémy. Zvláštní pozornost ...
 • Order Analysis 

  Honc, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with order analysis. The main purpose is design and realization of own library for online order analysis as a toolkit for LabVIEW. Library contains methods for order analysis including basic functions ...
 • Použití metody RCM v údržbě strojů 

  Ludvík, Radek
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá údržbou, u které popisuje její historický vývoj a její základní systémy. Poté vysvětluje s údržbou spojené pojmy, jako jsou vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Dále se práce ...
 • Prediktivní systém údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky 

  Semotam, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku systému prediktivní a preventivní diagnostické údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky. Studuje a zkoumá její vlivy napříč základními procesy systému údržby a charakterizuje ...
 • Prediktivní systém údržby výrobních strojů ve strojírenské praxi 

  Rázgová, Benedikta
  Táto bakalárska práca pojednáva o prediktívnej údržbe výrobných strojov v strojárenskej praxi. V prvej časti práce sa rieši problematika v teoretickej rovine, je tu popísaná údržba obecne a metódy technickej diagnostiky ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Zahradníček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní metodu TPM používanou ve výrobních firmách k údržbě strojních zařízení. V teoretické části je nejdříve popsána obecně údržba a dále je podrobně rozebrána metoda TPM. Také je zde ...
 • Proaktivní diagnostika a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku 

  Holub, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o proaktivní diagnostice a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. V práci je vypracován návrh diagnostického systému, který ...
 • Proaktivní systém údržby strojů ve strojírenské praxi 

  Morcinková, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a na ni navazující údržbě obráběcích strojů. První část práce řeší tuto problematiku v teoretické rovině a v praktické části se poté zaměřuje na konkrétní aplikaci ...
 • Simulátor poruch elektrických strojů 

  Krátký, Michal
  Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku vibrodiagnostika točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou informace týkající se ...