Now showing items 1-20 of 26

 • Color discrimination on the border of photopic/mesopic vision 

  Vik, Michal; Viková, Martina; Pechová, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The human eye is most sensitive to the wavelength region 555 nm, with decreasing light intensity is shifted the sensitivity of the human eye to shorter wavelengths. Subjective evaluation of observers (Farnsworth-Munsell ...
 • Design brýlí pro virtuální realitu 

  Blunár, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je design brýlí pro virtuální realitu. Cílem je navrhnout produkt řešící problémy zjištěné u současných produktů především z ergonomického a technického hlediska. Kvůli rychle se vyvíjejícímu ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Konkurenční strategie společnosti 

  Smejkalová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurence a konkurenční strategie ve společnosti ABC, s.r.o. Vyhodnocuje současný stav a navrhuje efektivní řešení pro společnost ABC, s.r.o. vzhledem ke konkurenci na trhu.
 • Modelování procesu vidění 

  Faruga, Michal
  Diplomová práce se zabývá lidským zrakem a zrakovým orgánem, jak z pohledu anatomického, tak z pohledu fyziologického. Jsou v ní mimo jiné popsány optické procesy probíhající v oku a jejich dopad na proces vidění. Práce ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Hladík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti ROS.BR s.r.o. Práce je členěna do tří celků. V první teoretické části je popsána obecná problematika tvorby marketingové strategie, charakteristika vývoje ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Kovář, Pavel
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Akademie realit s.r.o. a následně pro společnost PROPERIA GROUP s.r.o. zaměřující se zejména zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí. Je vypracována ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Haselamnová, Věra
  Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového průzkumu, ve spojení s osobním pohovorem s jednotlivými zaměstnanci a studování podnikových materiálů, současné motivační benefity firmy Badger Meter Czech Republic s.r.o. Z ...
 • Návrh strategie firmy RICADO 

  Herodek, Jan
  Práce se zabývá budoucím rozvojem truhlářské firmy RICADO. Obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení. Zahrnuje varianty jednotlivých strategií, kterými se firma může ubírat pro dosáhnutí určitého ...
 • Návrh uspořádání vozidlového přístrojového panelu 

  Janhuba, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přístrojovým panelem automobilů. Pojednává o tom, k čemu panel slouží, jaký byl jeho vývoj, jaké typy existují nebo jakou formou jsou řidiči podávány informace. Dále pojednává o tom, na co je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Lípová, Markéta
  Tématem diplomové práce je „ Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor“. Urbanistický návrh řeší území v těsné blízkosti Masarykova náměstí, kde je snahou nabídnout ...
 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Rozvoj marketingového mixu prodejny BALA 

  Bujáková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pro zlepšení úrovně současného marketingového mixu vybraného podniku. První část je věnována teoretickým poznatkům marketingu, popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část se ...
 • Strategická analýza obchodů se sýry 

  Juříček, Alan
  Diplomová práce o názvu „Strategická analýza obchodů se sýry“ analyzuje stav firmy, která se zabývá prodejem zahraničních sýrů a delikates. V teoretické části práce je definován obecný postup strategické analýzy a nástrojů ...
 • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

  Dobiášková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...
 • Světelný zdroj s nastavitelnou intenzitou osvětlení 

  Koždoň, Jakub
  Práce se zabývá popisem vlivu světla na člověka, popisem světelných zdrojů, návrhem a realizací světelného zdroje s proměnnou teplotou chromatičnosti a světelným tokem. V úvodu je zmíněn proces vidění a vliv světla na ...