Now showing items 1-14 of 14

 • Identifikace víceparametrových reologických modelů vysoce viskózních silikonových kapalin 

  Števček, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá silikónovými tlmičmi torzných kmitov, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle. Sústredí sa na navrhnutie vhodného matematického modelu, ktorý popisuje silikónovú kvapalinu v tlmiči pri ...
 • Mikroreologie biokoloidních systémů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Cílem předložené dizertační práce bylo důkladné studium pasivních mikroreologických technik, jakožto nových metod pro možnost charakterizace viskoelastických vlastnosti látek, které vykazují jisté výhody či možnosti poskytnou ...
 • Mikrorheologie v systémech polymerních koloidů 

  Bjalončíková, Petra
  Moje bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení využitelnosti metody mikroreologie při výzkumu polymerních koloidů. Použitými polymery byly polystyren sulfonát sodný a karboxymethyl celulóza. Pro měření mikroreologie ...
 • Morfogeneze a viskoelastické vlastnosti dimethakrylátových sítí 

  Bystřický, Zdeněk
  Tato dizertační práce se zabývá studiem morfogeneze dimethakrylátových sítí. V práci byly využity zjednodušené systémy založené na monomerech, které bývají typicky využívány jako složky matric pryskyřičných kompozitních ...
 • Návrh technologie výroby závěsu z plastu 

  Popelka, Jan
  Cílem práce je vypracovat rešerši zabývající se problematikou zpracování polymerů. Stručně shrnout poznatky o jejich struktuře, vlastnostech a způsobech zpracování. Dále provést konstrukční návrh vstřikovací formy pro ...
 • Pasivní mikroreologie koloidních systémů na bázi biopolymerů. 

  Bjalončíková, Petra
  Diplomová práce byla zaměřena na charakterizaci využitelnosti metody pasivní mikroreologie při studiu systému biopolymer-protein. Použitým biopolymerem byla kyselina hyaluronová a použitými proteiny byly trypsin a chymotrypsin. ...
 • Statická analýza částí potrubních systémů z termoplastů 

  Plášek, Jan
  Termoplastové materiály vykazují významné nelineární chování. Toto nelineární chování se popisuje pomocí křivek modulu tečení. Křivky modulu tečení jsou závislé na úrovni napětí, vlivu teploty a na čase. V disertační práci ...
 • Studium kinetiky samouspořádávacího procesu kolagenu I 

  Voldánová, Michaela
  Kolagen, nejhojnější protein pojivových tkání, má v různých formách široké uplatnění díky svým rozmanitým biologickým i chemickým vlastnostem. Jednou z forem jsou kolagenové hydrogely, jež jsou považovány za velice vhodný ...
 • Vliv kovových iontů na tokové chování roztoků polyelektrolytů 

  Lišková, Kateřina
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá studiem reologického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) v přítomnosti sodných a vápenatých iontů. Roztoky CMC-Na o různých koncentracích ...
 • Vliv rychlosti deformace na deformačně-napěťové závislosti tkání aorty 

  Slažanský, Martin
  Práce se zabývá zhodnocením vlivu rychlosti zatěžování na deformačně napěťovou charakteristiku tkáně aorty, aby tak bylo možné odhadnout chybu hyperelastických modelů, které zanedbávají viskoelastické efekty, jež jsou ...
 • Vliv velikosti částic na mikroreologické experimenty pomocí fluorescenční korelační spektroskopie 

  Pavlíková, Stela
  V tejto diplomovej práci je diskutovaná mikroreológia pomocou metódy fluorescenčnej korelačnej spektroskopie. Ako mikroreologické sondy boli využité fluorescenčne značené častice 5 veľkostí v rozmedzí 10-100 nm v prostredí ...
 • Využití mezifázové reologie ke studiu biologických systémů 

  Kachlířová, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení relativně nové metody mezifázové reologie a na její optimalizaci. Optimalizace metody byla realizována na dvou typech mezifázových rozhraní, a to kapalina-kapalina za použití ...
 • Využití pokročilých reologických metod ke studiu biologických systémů 

  Krňávková, Šárka
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických vlastností na mezifázovém rozhraní zvaná mezifázová reologie. Naměřená data byla porovnána s daty naměřenými pomocí tenziometru pro modelové systémy tenzidů. ...
 • Výpočtová simulace vibrací gumového silentbloku 

  Krupa, Lukáš
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním vibrací gumového silentbloku metodou konečných prvků (MKP). Práce zahrnuje popis experimentálních měření materiálových charakteristik gumy při statickém a dynamickém zatížení a ...