Now showing items 1-17 of 17

 • Automatizace soustruhu na stroj pro obrábění a bombírování gumových válců 

  Kratochvíl, Adam
  Záměrem práce je dokumentovat celý proces modernizace stroje. Během tohoto procesu se věnuje výběru konkrétního pohonu a řídicího systému. Mimo jiné jsou představeny možnosti teoretického návrhu jednotlivých komponent ...
 • Deskový most ve městě Litovel 

  Majer, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení kolmé, jednopolové mostní konstrukce přes elektrárenský náhon ve městě Litovel. Objekt leží na silnici II/449. Navrženy byly tři varianty - předpjatá lichoběžníková deska, ...
 • Elektronika a řízení CNC frézky 

  Tmej, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektroniky hobby CNC frézky. V práci jsou rozebrány a popsány jednotlivé elektronické části a komponenty související s touto problematikou. Jsou provedeny tři návrhy elektroniky, ...
 • GIS turistických stezek v Orlických horách 

  Tomáš, Josef
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční jádro geografického informačního systému (GIS) turistických stezek v Orlických horách včetně prostorových analýz. První část, která je více teoretická, je věnována stručnému ...
 • Komorový most 

  Vostal, Lukáš
  Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 ...
 • Most na silnici I/44 

  Majer, David
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení pětipolové mostní konstrukce přes železniční trať na trase Zábřeh - Šumperk a řeku Moravu. Pro každý směr bude zhotoven samostatný most, ve výpočtu je uvažován most pravý. ...
 • Most na silnici II/379 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...
 • Most přes silnici I/48 

  Smolka, Libor
  Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Délka mostní ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horáčková, Markéta
  Návrh obytného souboru je situován na ulici Pastviny v Brně- Komíně. Funkční náplní celého území je bydlení. Jedná se o okraj města, kde dochází k prolínání městského a vesnického charakteru bydlení. Navrženy jsou řadové ...
 • Problematika přenosu optického paprsku optickým vláknem 

  Lásko, Jan
  Práce se zaměřuje na šíření paprsku optickým vláknem, parametry, které mohou ovlivnit průchod paprsku vláknem, disperzi, útlum, numerickou aperturu a mody ve vláknu. V dílčích úsecích jsou řešeny příklady dané problematiky ...
 • Řídicí systém výstředníkového lisu 

  Zerzánek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicích algoritmů a vizualizačního systému pro řízení výstředníkového lisu a jeho implementace do lisovací linky. Pro řízení lisu je použit řídicí systém SIMATIC S7-300 a ...
 • Řízení vrtačky - inovace laboratorních úloh 

  Czipszer, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo provést hardwarovou inovaci laboratorní úlohy Vrtačka předmětu Programovatelné automaty Vysokého učení technického v Brně. Inovaci zadání úlohy, pro její následné implementování do laboratorních ...
 • Software pro rozvíjení prostorové představivosti 

  Malina, Jiří
  Tato výuková aplikace je pro učitele základních škol, která umožňuje grafické prezentování 3D modelů poskládaných z kostek. Aplikace je vhodná pro rozvoj 3D orientace a rozvíjení prostorové představivosti dětí prvního ...
 • Softwarová podpora analýzy rizik 

  Psota, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem možností řízení rizik především v oblasti informačních technologií a popisuje metody sloužící k analýze rizik. Rozebrané metody jsou analýza stromu událostí, analýza stromu poruch, ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...
 • Vizualizace biomedicinských dat v prostředí Matlab 

  Zvončák, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vizualizací biomedicínských dat v prostředí MATLAB. Práce obsahuje popis programové realizace těchto funkcí: P-P plot, Q-Q plot, histogram, box plot, jádrové odhady hustoty pravděpodobnosti, ...
 • Zpracování DPS systémové elektroinstalace s návrhem řízení a vizualizace pro luxusní rodinný dům 

  Doležal, Petr
  Diplomová práce se zabývá projektováním systémové elektroinstalace včetně návrhu řízení a vizualizace pro rodinný dům. Cílem práce je vytvoření projektu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace rodinného domu doplněný o ...