Now showing items 1-20 of 33

 • Aeroelastická analýza konstrukce letounu VUT 081 Kondor 

  Talanda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou třepetání letounu VUT 081 Kondor vyvíjeného na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje podrobný popis letounu a jeho konstrukce, ...
 • Analytické řešení ohybového kmitání nosníků 

  Machoň, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá analytickým určením vlastních frekvencí a vlastních tvarů prizmatického nosníku. Výsledky výpočtu jsou poté porovnány s daty experimentálně zjištěnými na nosníku se stejnou geometrií a vlastnostmi. ...
 • Analýza modálních vlastností vertikálního synchronního generátoru 

  Kornherr, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou modálních vlastností synchronního vertikálního generátoru. Cílem práce je určení vlivu jednotlivých částí generátoru na modální vlastnosti. Analyzována je kostra generátoru, rotor a celý ...
 • Analýza vlivu lisovací síly plechů rotorového paketu na kritické otáčky elektromotoru 

  Lekeš, Filip
  Předkládaná diplomová práce se zabývá modelováním rotorového paketu v dynamických výpočtech a analýzou vlivu lisovací síly paketu na kritické otáčky elektromotoru. Práci je možné rozdělit na tři hlavní části. První část ...
 • Animace silově deformačního chování šroubovitých pružin 

  Gabriel, Tomáš
  Tato práce je věnována tvorbě výukových animací popisujících problematiku návrhu šroubovitých pružin. Obsahem práce je shromáždění potřebných podkladů, dokumentace tvorby animací a prezentace jejich konečné podoby. Hlavní ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šulerová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem odezvy železobetonové konstrukce na účinky seizmického zatížení. Byla provedena časová a spektrální analýza, které jsou uvedeny jako možné způsoby výpočty v normě EN 1998-1:2004. ...
 • Experimentální stanovení vlivu kapaliny na kmitající těleso 

  Grešáková, Kristýna
  Tlumení kmitajícího tělesa či systému na vzduchu není snadné určit v konstrukční fázi návrhu. Ponorem tělesa do kapaliny je stanovení vlastní frekvence i tlumení ještě komplikovanější. Tato práce se zabývá experimentálním ...
 • Hnací ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Hebnar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením náhradní torzní soustavy hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 a 8x4 a následných výpočtových analýz sestavených soustav. Analýzy jsou provedeny dvě a to výpočtová frekvenční ...
 • Modální analýza modelů hlasivek se soustředěnými parametry 

  Lekeš, Filip
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou vytvořených výpočtových modelů lidských hlasivek. Jedná se o konečnoprvkový a analytický model, kde hodnoty prvních vlastních frekvencí spadají do rozmezí pro mužské hlasivky. ...
 • Modální vlastnosti klikového ústrojí čtyřválcového traktorového motoru 

  Ehrenberger, Pavel
  Diplomová práce obsahuje z části souhrn obecných informací o torzním kmitání klikové hřídele. Hlavním úkolem je příprava pružného modelu klikové hřídele v MKP programu ANSYS a následný export do multi body systému ADAMS/Engine. ...
 • Modální vlastnosti klikového ústrojí šestiválcového traktorového motoru 

  Poláček, Milan
  Tato diplomová práce uvádí dynamiku klikového mechanismu šestiválcového řadového motoru za účelem návrhu klikového hřídele v CAD programu Pro/Engineer. Následuje popis vibrací klikového mechanismu a analytický výpočet jeho ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Světnický, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V ...
 • Modelování náhodné torze a její účinek ve spektrální analýze 

  Šulerová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem betonové skeletové konstrukce na účinky seizmického zatížení. K výpočtu bude použitá zjednodušená metoda pomoci příčných sil uvedená v normě EN 1998-1:2004 – Navrhování konstrukcí ...
 • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

  Hilšer, Pavel
  První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
 • Návrh přípravků pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů 

  Holcman, David
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, modální analýzou a definicí požadavků na používané přípravky při měření. Část se věnuje popisu numerické metody konečných ...
 • Nosná ocelová konstrukce rozhledny 

  Virág, Patrik
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce rozhledny, která je situována jihovýchodně od obce Černá Hora v okrese Blansko. Součástí práce je návrh dvou variant a jejich statický výpočet, dále ...
 • Ověření vlivu geometrie na dynamické vlastnosti ponořeného tělesa 

  Černý, Tomáš
  Ponořením tělesa do kapaliny vznikají přídavné účinky, se kterými je nutno počítat při návrhu strojů. Přídavné účinky od kapaliny mají vliv na dynamické vlastnosti tělesa. V této práci je vyšetřován pokles vlastních frekvencí ...
 • Ověřování věrohodnosti měřicí metody z oblasti modální analýzy 

  Pop, Miroslav
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozní modální analýzy, která je jednou z novějších oblastí strukturální dynamiky umožňující odhad modálních vlastností zkoumané struktury přímo za jejího provozu. Cílem ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Porovnání výsledků modální analýzy desky plošných spojů dosažených výpočtovým a experimentálním modelováním 

  Oplt, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je porovnání výsledků modální analýzy desek plošných spojů bez elektronických komponent, které byly získány při výpočtovém a experimentálním modelováním. Analýzy jsou provedeny pro varianty ...