Now showing items 1-2 of 2

  • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

    Balas, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...
  • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

    Rozsypalová, Iva
    Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...