Now showing items 1-11 of 11

 • Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií 

  Slávik, Richard
  Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Maticová zobrazovací jednotka 

  Gábik, Matej
  Cieľom diplomovej práce je realizovať autonómny informačný portál s použitím maticového displeja BUSE BS210. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým riešením problému a možnosťami riadenia displeja. V druhá časť je venovaná ...
 • Měřicí ústředna 

  Albert, Matej
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu meracej ústredne pre laboratórne účely. Cieľom je zostrojiť takúto stanicu s možnosťou bezdrôtového pripojenia minimálne desiatich meracích staníc s možnosťou merania rôznych veličín, ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným prehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má vlastné ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu 

  Cagáňová, Linda
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť základné analytické parametre mletej papriky rôzneho geografického pôvodu ako ASTA farbivosť, pH, obsah vlhkosti a popola. Teoretická časť sa predovšetkým zameriava na charakteristiku ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Kolláriková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technickým prieskumom Novej synagógy vo Velkom Meziříčí. Je zameraná na diagnostiku drevených konštrukčných prvkov s využitím nedeštruktívnych a semi-deštruktívnych metód ako vizuálne ...
 • Uhelné huminové kyseliny a jejich využití 

  Hedvigy, Marek
  Významnou zložkou menej zuhoľnatených uhlí sú tmavofarebné humínové kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, priemysle a pri úpravách pôd v životnom prostredí. V práci ...
 • Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle 

  Uhrík, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť, ako vplýva vlhkosť paliva, najpodstatnejšia vlastnosť biomasy, na celkový proces spaľovania a prevádzku kotla. Teoretická časť popisuje palivovú biomasu a parametre, ktoré sú ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Milatová, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení vybraných častí rodinného domu s krytým bazénom. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak, aby splňovali hygienické, prevádzkové a funkčné požiadavky na vnútornú ...