Now showing items 1-20 of 20

 • Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde ...
 • Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů 

  Šrámek, Jan
  Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Effect of wood chips properties on mineralogical composition and microstructure of silicate matrix based composites 

  Melichar, Tomáš; Bydžovský, Jiří; Dufka, Amos (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The research presented in this article was focused on proving the effect of wood chips parameters on the hardening process of silicate matrix in cement-bonded particleboard. Namely content of humidity in the chips (in range ...
 • Ekologické faktory výstavby 

  Król, Kamil
  Cílem bakalářské práce je provést průzkum v oblasti ekologické výstavby a analyzovat dopady jednotlivých ekologických faktorů. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti ekologie ve stavebnictví, základy ...
 • Hodnocení optických prvků pro LED 

  Dobiáš, Jiří
  Tato práce se zabývá hodnocením optických prvků pro LED na základě laboratorního měření dostupných vzorků LED a optických prvků. Hodnocení je provedeno dle zavedených standardů se zaměřením na účinnost a úpravu světelného ...
 • Introduction to Dependence Relations and Their Links to Algebraic Hyperstructures 

  Cristea, Irina; Kocijan, Juš; Novák, Michal (MDPI, 2019-09-23)
  The aim of this paper is to study, from an algebraic point of view, the properties of interdependencies between sets of elements (i.e., pieces of secrets, atmospheric variables, etc.) that appear in various natural models, ...
 • Konsolidace účetní závěrky vybraného subjektu 

  Bláhová, Šárka
  Tématem diplomové práce je problematika zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a následné zhodnocení výkonnosti konsolidačního celku před a po změně v konsolidačním celku. První část práce je věnována ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury ve společnosti 

  Lukeš, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firemní kultury společnosti a následně návrhy na zlepšení. Byla provedena analýza formou dotazníkového šetření. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem pro ...
 • Rozptýlená výroba a její vliv na distribuční síť 

  Kácl, František
  Tato práce se zabývá rozptýlenou výrobou, respektive malými zdroji elektrické energie, které jsou připojovány do sítě provozovatele distribuční soustavy. Obsahem práce jsou nejen druhy a principy malých zdrojů elektrické ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti svaru feritické korozivzdorné oceli při laserovém svařování s rozmítáním svazku 

  Křepela, Petr
  Tato práce měla za cíl provést experiment, který měl posoudit vliv jednotlivých svařovacích parametrů při metodě svařování laserem s rozmítáním svazku na zhotovený svar, resp. svary. Svařovaným materiálem byla feritická ...
 • Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítí 

  Šimunský, Martin
  Diplomová práce zkoumá aktuální poznatky týkající se vlivu barevných modelů na chování konvoluční neuronové sítě. Na základě poznatků je proveden experiment na toto téma se šesti barevnými modely RGB, HSV, CIE 1931 XYZ, ...
 • Vliv huštění pneumatik na jízdní vlastnosti osobního vozidla 

  Pelán, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním posouzením vlivů huštění pneumatik na jízdní dynamiku, stabilitu a komfort. Na začátku práce je vymezena teorie z oblasti jízdní dynamiky, stability, provedení a huštění pneumatik. ...
 • Vliv mobilních telefonů na angličtinu 

  Smirnova, Ekaterina
  Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl ...
 • Vliv působení mobilu na člověka 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních telefonů na člověka. První část je věnována uvedení do problematiky mobilních komunikací. Jsou uvedeny frekvence a vlnové délky, na kterých mobilní telefony pracují. Je zde ...
 • Vliv subdodavatelů na cenu stavebního díla 

  Tulpa, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu subdodavatelů na stavební dílo. Práce popisuje daný vliv a kde ve fázích projektu se vyskytuje. Dále je vliv analyzován a je navržen postup jeho eliminace.
 • Vliv tvaru Země a atmosféry na činnost leteckých navigačních zařízení 

  Korbel, Martin
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat vlivy a důsledky tvaru Země a její atmosféry na provoz pozemních i palubních radiotechnických zařízení, používaných v letectví. Práce obsahuje popis těchto vlivů působících ...
 • Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí 

  Křemen, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového ...
 • Žiju tarot 

  Oplatková, Hana
  Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových ...