Now showing items 1-8 of 8

 • Lomová houževnatost kompozitu s polymerní matricí 

  Hofírková, Linda
  V předkládané diplomové práci je zkoumán vztah mezi složením a mechanickými vlastnostmi kompozitního materiálu na bázi polypropylenu (PP) plněného odstupňovaným množstvím hydroxidu hořečnatého Mg(OH)2. Je sledován vliv ...
 • Maziva vhodná pro tažení oceli 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné oceli 1.4301, a to za zvýšené teploty, která odpovídá teplotě v reálném procesu. Metoda testování maziv je založena na modelování tření ...
 • Netradiční metody korekce vlivu odporu přívodních vodičů 

  Drahokoupil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eliminace vlivu odporu přívodních vodičů. Tento negativní vliv se projevuje zejména při měření teploty pomocí odporových snímačů. Práce nejprve rozebírá základní používané ...
 • Odolnost FRP kompozitních materiálů vůči působení vybraných agresivních prostředí 

  Mičkal, Petr
  Diplomová práce se zabývá sledováním trvanlivosti FRP výztuží v alkalickém prostředí při různých teplotách expozice. V teoretické části diplomové práce je obecný popis FRP kompozitů, výroba FRP výztuží technologii pultruze, ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Zachová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontových akumulátorů, a to zejména na bezpečnost a kapacitu vybraných akumulátorů. Kapitoly 1 a 2 obsahují literární rešerši k danému tématu, jsou ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a ...
 • Vliv počátečních podmínek na modul pružnosti mostního betonu 

  Blažek, Michal
  Vedle pevnosti betonu v tlaku, která je základním parametrem pro návrh betonové konstrukce, je třeba stanovit i modul pružnosti betonu. V této práci se pojednává o vlivech působících na beton, zejména v počáteční fázi ...
 • Vliv teploty vzduchu na FDM 3D tisk 

  Hrdlička, Martin
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a vlivem teploty okolí na kvalitu tisku. Práce popisuje princip tisku metodou FDM a vznik chyb, způsobených vlivem okolní teploty. Cílem práce je návrh vyhřívané komory ...