Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza fetálních EKG záznamů 

  Hláčiková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Šugra, Marián
  V tejto diplomovej práci sa zaoberáme filtráciou EKG signálu pre potlačenie rušivých zložiek sieťového kmitočtu. V teoretickej časti je popísaná elektrokardiografia, rušenie signálov EKG a princíp jednotlivých typov ...
 • GrooveSpired - aplikace pro trénování hry na bicí 

  Štrba, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre výuku hry na bicie nástroje. Hlavnou náplňou aplikácie je zobrazovať notovú osnovu rytmov rôznych hudobných žánrov, prehrávať audio ukážky a taktiež ...
 • Komprese EKG signálů 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kompresiou EKG signálov s použitím vlnkovej transformácie a prúdového kódovania. V práci je popísaný princíp elektrokardiografie, kompresné metódy, vlnková transformácia a prúdové kódovanie. ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Porovnání kvality nositelných zařízení snímajících srdeční aktivitu 

  Babicová, Martina
  Cieľom tejto práce je porovnanie kvality nositeľných zariadení merajúcich srdcovú aktivitu. Hodnotenie záznamu EKG však nie je možné za prítomnosti svalového rušenia, ktorého odstránenie je jednou z potrieb pre vyhodnotenie ...
 • Potlačení aditivního šumu 

  Tuka, Marián
  Táto práca sa zaoberá teoretickým rozborom a aplikáciou metód vhodných pre potlačovanie šumu z meraného signálu za použitia programovacieho prostredia LabVIEW. Prvá skupina metód sa zaoberá často používanými filtrami FIR ...
 • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

  T.Kovács, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou v mikroskopických obrazoch z rastlinných preparátov. Popisuje význam histogramu pre získavanie informácií o obrázku, využitie vlnkovej transformácie na predspracovanie obrazu. Rozdeľuje ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...
 • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

  Candrák, Matúš
  Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...