Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Biometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů 

  Brabec, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na detekci živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů. V první části této práce je popsána biometrie, biometrické systémy, rozpoznávání živosti a je navržena metoda pro detekci živosti, která ...
 • Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí 

  Svoboda, Lukáš
  Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem ...
 • Charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků 

  Mocharová, Zuzana
  V diplomové práci jsou popsány teoretické poznatky k tématu charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků pomocí fotoimpedanční spektroskopie, které zahrnují vývoj a princip článků, vlastnosti ...
 • Detekce živosti prstu pomocí osvětlení různé vlnové délky 

  Malý, Tomáš
  Cílem práce bylo nastudovat oblast biometrie a zaměřit se na způsoby detekce živosti. Následně navrhnout detekci živosti pro existující optický senzor využívající LED diod s různou vlnovou délkou.
 • Detekce živosti prstu s použitím různých zdrojů světelného záření 

  Vančo, Petr
  Tato práce byla vytvořena za účelem zvýšení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti biometrických zařízení. Práce se zabývá elektrickými a optickými vlastnostmi prstu. V první části najdete teorii o biometrických systémech, ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Měření konformačních vlastností nukleových kyselin 

  Hrazdilová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejvýznamějších konformací nukleových kyselin. Kromě klasické B-DNA šroubovice popisuje i alternativní konformace A-DNA, Z-DNA, triplexu, nebo také guaninového, či cytozinového ...
 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Šmíd, Josef
  Tato práce se věnuje možnostem měření nasycení krve kyslíkem, rozborem používaných metod a jejich kalibrací. Rovněž se zabývá návrhem blokového schématu pulsního oxymetru pro měření nasycení krve kyslíkem.
 • Nanoelektrody pro biofyzikální měření 

  Márik, Marian
  Cílem projektu je návrh nanoelektrody na zadanou křemíkovou desku s dopředu určenými přísadami a tenkovstvými technikami v kombinaci litografie a nanotechniky, vyvinutými v LabSensNano. Práce se zabývá hlavně procesem ...
 • Návrh a konstrukce zařízení pro optické snímání vzorků kůže 

  Doleželová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování zařízení pro usnadnění výzkumu biometrické detekce živosti. Nejprve bylo nutné navrhout a následně vytvořit zařízení, které umožňuje získávat snímky kůže osvětlené světelným ...
 • Návrh optického spektrometru 

  Dohnal, Marek
  Tato práce je zaměřena na problematiku návrhu a konstrukce optických přístrojů, sloužících ke stanovování prvků ve sloučeninách různých materiálů. Je zde popsána stavba základních optických přístrojů a její různé možné ...
 • Optické vlastnosti monokrystalického křemíku 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá optickými vlastnostmi křemíku. Práce je zaměřena na realizaci křemíkových vzorků s ohmickými kontakty. Byl proveden návrh vhodného zdroje záření pro měření absorpční hrany monokrystalického ...
 • Optické vlastnosti organických polovodičů 

  Kočer, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optickými vlastnostmi organických polovodičů a metodou měření absorpční hrany. Práce je zaměřena na absorpci světelných paprsků organickými polovodiči. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Ošetření povrchu pro zlepšení odolnosti deskových materiálů s cementovou matricí a organickým plnivem 

  Zrza, Ondřej
  Jako všechny materiály používané pro venkovní konstrukce, i cementotřískové desky podléhají povětrnostním vlivům, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemikálie (např. sírany) nebo UV paprsky. Degradace těmito vlivy ...
 • Parametry sítí FTTx - kvalita služeb 

  Winkler, Aleš
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení optické přístupové sítě pro přenos služeb Triple play. Chtěl bych tady čtenáři objasnit metodu návrhu optické sítě. Jsou zde popsány druhy přístupových sítí ...
 • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

  Synek, Josef
  Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...
 • Řízení světelných zdrojů s LED 

  Břoušek, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro ovládání a regulaci LED. V dokumentu jsou shrnuty základní informace o světle, jeho vznik a spektrum. V této práci jsou diskutovány vlivy světla na člověka. Jsou zde také rozebírány ...
 • Simulace použití solárních článků v elektromobilech 

  Obadal, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby a využití elektrické energie v elektromobilech pomocí fotovoltaických článků. V této práci je uveden model fotovoltaického systému složeného ze tří fotovoltaických polí umístěných ...
 • Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce 

  Mayer, Jan
  Diplomová práce popisuje základní údaje o Slunci, sluneční konstantě, průchodu slunečního záření zemskou atmosférou. Popisuje účinky složek optického záření a fyzikální charakter slunečního záření. Práce také popisuje ...