Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy 

  Kalný, Richard
  Cílem práce je podat ucelené informace o analýze vnitřního klimatu budovy, možnosti získávání a analýzy dat o počasí, měření vybraných veličin uvnitř budovy a hodnocení energetické náročnosti staveb. Experimentální část ...
 • Klimatizace jednoho podlaží administrativní budovy 

  Balcar, Petr
  Hlavním cílem této práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích místností ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, ...
 • Klimatizační systém jednoho reprezentativního podlaží budovy A1 

  Pekárek, Antonín
  Předmětem diplomové práce je návrh klimatizačního systému do nově zrekonstruované výškové budovy Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukcí objektu se dosáhne změny tepelně-technických ...
 • Modelování, simulace a experimentální měření reakce systémů vytápění/vzduchotechniky na požadavky regulace 

  Matějíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá chováním technických systémů studentské koleje v Brně. V objektu bylo měřeno a vyhodnoceno teplotně-vlhkostní klima. Měření je pak porovnáno s počítačovou simulací vytvořenou v programu DesignBuilder. ...
 • Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification 

  Šikula, Ondřej; Plášek, Josef (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
  This article deals with the description and verifying energy model building in BSim software. Results of energy demands simulation for the internal microclimate formation in a real dwelling house carried out on the basis ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Fikejsl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
 • Teplotně vlhkostní namáhaní stěny dřevostavby 

  Vencel, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelně vlhkostního namáháním stěny dřevostavby, a s ní spojenou problematikou. Byly vytypovány dvě bytové stavby, kde proběhlo experimentální měření vnitřního mikroklimatu, za účelem ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Slabá, Jana
  Řešení diplomové práce je zaměřeno na popis vlastností vlhkého vzduchu, jeho odpar a chemické složení. Výpočet množství odpařené vody z vodní plochy či odpar kondenzátu při procesu sušení pomocí domácích spotřebičů, pro ...
 • Vzduchotechnika kina 

  Kučírek, Pavel
  Tématem bakalářské práce je návrh tří vzduchotechnických zařízení pro potřeby kina a přilehlých prostor, zázemí pro pracovníky a galerie. Jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly provozní, hygienické a funkční požadavky ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Bombera, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek pro mateřskou školu, které zajišťují nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Pro zajištění odvodu tepelné zátěže v letních měsících je v hernách této ...
 • Vzduchotechnika pro mateřskou školu 

  Horina, Petr
  V této bakalářské práci je řešen návrh vzduchotechniky pro mateřskou školu. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého upraveného vzduchu a odtah vzduchu znehodnoceného. Tímto nuceným větráním je docíleno požadovaného ...