Now showing items 1-20 of 27

 • Elektrické vlastnosti modifikovaných iontových kapalin 

  Kulhavý, Miloslav
  Tato práce se zabývá iontovými kapalinami a využitím těchto kapalin jako elektrolytu v lithium-iontových akumulátorech. V práci jsou popsány základní vlastnosti sekundárních elektrochemických článků a vlastnosti iontových ...
 • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

  Suchá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...
 • Elektrotransportní vlastnosti nanostruktur připravených metodou FIB 

  Ostřížek, Petr
  Tato práce se zabývá tvrobou nanostruktur a měřením jejich elektrotransportních vlastností. Pro tvorbu nanostruktur byly použity dvě základní metody - elektronová litografie spojená s naprašováním a fokusovaný iontový ...
 • Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (EDP Sciences, 2017-05-24)
  One of the objectives of the applied research's striving consists in providing the users with new slag-mortar-based materials. Basic research, in its turn, aims at examining the newly created materials from the viewpoint ...
 • Interakce plazmatu s kapalnou fází 

  Němcová, Lucie
  Disertační práce se zabývá detailním studiem vlastností různých elektrických výbojů generovaných ve vodných roztocích. Tyto výboje se staly v posledním desetiletí velmi populárním tématem, a to zejména díky mnoha praktickým ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Měření izolačních a dielektrických vlastností vody 

  Žvátora, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými a izolačními vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její vodíkové vazby. Vysvětluje základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, přičemž popisuje parametry vody jako je ...
 • Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM 

  Dao, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj sondy pro měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu mikroskopie atomárních sil. Teoretická část práce podává stručný přehled rastrovací sondové mikroskopie a jejích ...
 • Měření vodivosti kapalin 

  Maceška, Radek
  Popis měření vodivosti kapalin. Popis různých druhů snímačů vodivosti kapalin. Výpočet konstanty čtyřelektodové sondy Tetragon 325. Závislost vodivosti kapalin na frekvenci, elektrickém proudu a teplotě.
 • Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály 

  Kucharčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměří na vytvoření měřicího pracoviště kompozitních materiálů. Na pracovišti bude zkoumat vlastnosti jednotlivých alotropních modifikací uhlíků. Pomocí sestrojeného pracoviště bude měřena rezistivita ...
 • Minimalizace chyb při měření velmi malých proudů 

  Maule, Radek
  Tato práce se zabývá metodikou měření velmi malých proudů řádově 10-8 - 10-14 [A] a chyb, které vznikají při tomto měření. V práci je kladen důraz na elektrickou vodivost izolačních materiálů a rozhraní elektroda – ...
 • Návrh cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění 

  Sochor, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vodivé cementové kompozitní směsi zlepšující uzemnění pro ochranu stavebních konstrukcí v oblastech s nízkou vodivostí. Teoretická část je z větší části zaměřena na shrnutí poznatků ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody 

  Lemonová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá vhodnými metodami k přípravě plazmatem aktivované vody. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s plazmatem aktivovanou vodu a metodami k její přípravě. V experimentální části této práce ...
 • Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody pro využití v bioaplikacích 

  Lemonová, Hana
  Cílem této diplomová práce je příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody (PAW) připravené dielektrickým bariérovým výbojem za atmosférického tlaku ve vzduchu s ohledem na její aplikaci v zemědělství a medicíně. ...
 • Příprava a charakterizace sulfurizovaných polymerů pro elektrochemické zdroje proudu 

  Svoboda, Lukáš
  Baterie založené na lithno-sírové technologii mají potenciál ukládat několikanásobně vyšší množství energie při zachování stejné hmotnosti, než stávající lithno-iontové baterie. To je možné díky vysoké teoretické hustotě ...
 • Senzorické vlastnosti organických N-typových polovodičů a jejich stabilita na vzduchu 

  Saska, Pavel
  O vodíku se již delší dobu diskutuje jako o nástupci fosilních paliv, jejichž zásoby se neustále zmenšují. Jedním z nezbytných předpokladů pro možné využití vodíku jako nosiče energie je jeho spolehlivá detekce. V souvislosti ...
 • Studium senzorických vlastností organických polovodivých látek 

  Saska, Pavel
  Látky na bázi diketopyrrolopyrrolu jsou organické pigmenty, které mají charakter polovodičů. Jejich analogy s pyridylovou boční skupinou jsou díky své citlivosti na vodík potenciálně využitelné jako vodíkové senzory. Cílem ...
 • Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články 

  Kostovčík, Tomas
  Práce se zabývá problematikou využití organických materiálů v solárních článcích. V úvodu práce jsou rozebrány a vysvětleny jednotlivé fyzikální a chemické jevy, které ovlivňují vlastnosti organických materiálů. Práce ...
 • Studium vlastností elektrolyticky upravených roztoků NaCl 

  Brázda, Lukáš
  Tato práce se zabývá studiem vlastností elektrolyticky připravených roztoků NaCl a jejich využitím k desinfekci vody. Dále posouzením možnosti koroze kovů určené pro rozvod vody způsobené aktivním chlórem. Byly použity ...