Now showing items 1-20 of 21

 • Alternativní zdroje energie pro rodinný dům 

  Stacha, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na alternativní zdroje energie pro rodinný dům a jejich zhodnocení. V úvodní části je zaměřena na obecný pohled týkající se alternativních zdrojů energie a konkretizuje dům, pro který bude ...
 • Multi-Objective Optimization of Resilient Design of the Multipurpose Reservoir in Conditions of Uncertain Climate Change 

  Paseka, Stanislav; Kapelan, Zoran; Marton, Daniel (MDPI AG, 2018-08-21)
  This paper presents and assesses a new approach to decision-making methods for the design of new reservoirs due in times of decreasing water resources. The methods used in this case are decision theory, Resilience and ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Knápek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Lakva, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na energii větrnou. Další částí je popis jednotlivých druhů větrných elektráren z hlediska funkce, konstrukce a použití. V ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Truhlář, Marek
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se využitím obnovitelných zdrojů energie v České republice. V první části práce jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Ke každému druhu je uveden ...
 • Optimalizace vytápění rodinných domů s využitím obnovitelných zdrojů energie 

  Husák, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je seznámení se s problematikou obnovitelných zdrojů energie a globálního oteplování. Zhodnocení využívaní těchto zdrojů v domácnostech v České republice. Ve vybraném rodinném domu proveďte měření ...
 • OZE v lokalitě severní Moravy 

  Mazák, Tomáš
  Smyslem této bakalářské práce je rešeršní přehled obnovitelných zdrojů na území severní Moravy, respektive na území Olomouckého kraje. V této práci jsou přehledně popsány hlavní obnovitelné zdroje energie, které se na našem ...
 • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

  Halamíček, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Potenciál vodní energetiky v ČR - návrh malé vodní elektrárny - 

  Korniak, Daniel
  Práce pojednává o základní problematice návrhu malé vodní elektrárny, hlavně v oblasti návrhu elektrické části, turbo-soustrojí a připojení MVE na síť. V první teoretické části je popsáno rozdělení elektráren podle ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Řízení decentralizovaných zdrojů energie a akumulace energie 

  Maksimovich, Valeriia
  Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním ...
 • Srovnávací analýza obnovitelných zdrojů energie ve vybraných evropských zemích 

  Konečný, David
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout informace o obnovitelných zdrojích energie v Německu a v České republice, a to zejména z pohledu historického vývoje, energetické politiky, využití a možností dalšího rozvoje těchto ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Juroška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...
 • Studie malého vodního energetického zdroje 

  Demovič, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Tato práce obsahuje rozdělení vodních turbín.
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení turbíny s vířivým oběžným kolem. Základem pro návrh je ztrátová charakteristika ventilu. Záměrem je nahrazení klasických hydraulických uzávěrů turbínou s vířivým oběžným ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Využití hydroenergetického potenciálu na řece Tichá Orlice 

  Rybka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V prvních částech se zabývá energetickými zdroji, hlavně vodní energií a její využívání v České republice. V další části je charakterizována řeka Tichá Orlice, nezbytnou ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ČR 

  Kopička, Marek
  Tato práce se zabývá úvahou nad skladbou energetických zařízení v ČR. Je zde popsán jejich vývoj z hlediska: spotřeby elektrické energie, skladby energetických zařízení a cen za elektřinu. Dále je zde popsána struktura ...