Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže 

  Al-Ali, Ahmad
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zásobního objemu vybrané vodní nádrže. V teoretické části je práce zaměřena na metody výpočtů stanovení zásobního objemu a nalepšeného odtoku. Cílem této práce je provést detailní ...
 • Heřminovy, Zátor - přeložka I/45 

  Jurák, Miroslav
  Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je ...
 • Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines 

  Menšík, Pavel; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2017-05-09)
  The aim of strategic control is the effort to achieve optimal water resource management (water reservoir). Classic strategic control of water withdrawal from water reservoir are based mainly on the rules and rules curves, ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zaměřuje na vypracování zjednodušeného návrhu vodohospodářského a konstrukčního řešení v lokalitě Bezměrov. V části teoretické jsou stručně popsány základní funkční objekty nádrže. Samotná práce je pak založena ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police. 

  Hadaš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Předpovědní model průtoků vody v ovlivněném měrném profilu 

  Krepčík, Jiří
  Stochastické předpovědní modely byly sestaveny pro potřeby stochastického řízení zásobní funkce nádrže. Tyto modely lépe vystihují náhodné procesy, mezi které můžeme zařadit průtok v měrném profilu. V práci je popsáno ...
 • Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn 

  Hakl, Petr
  Cílem této práce je zkonstruovat několik dispečerských grafů pro vybranou vodní nádrž Vír~I. z reálné průtokové řady, dále pak pro řady vygenerované podle regionálních klimatických modelů. Budou popsány jednotlivé předpovědní ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce 

  Zemánek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na řešení silničního mostu, situovaného mezi obcemi Roudno a Razová přes vodní nádrž Slezská Harta. Před návrhem byly vytvořeny a porovnány 3 studie. Zvolená varianta je spojitý komorový nosník ...
 • Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice 

  Mika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením nejčetnější hladiny v nádrži za 10 let, určením abrazní terminanty, stanovením ústupu břehové čáry a návrhy stabilizace břehu v zájmové lokalitě Svitavice na vodní nádrži ...
 • Střednědobé předpovědi průtoků vody v měrném profilu toku 

  Sázel, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením předpovědního modelu pro vydávání střednědobých předpovědí povrchových toků. Vytvořený model vytváří předpověď na základě nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu je ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Technologie umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádržích 

  Mrkývka, Michal
  Diplomová práce se zabývá technologií plovoucích ostrovů a jejich následné aplikace v praxi. V první teoretické části jsou podrobně popsány fyzikální a chemické vlastnosti vody, koloběh látek ve vodě a rozdělení stojatých ...
 • Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir 

  Marton, Daniel; Paseka, Stanislav (MDPI AG, 2017-02-04)
  The aim of this paper is to use a methodology to introduce uncertainty of hydrological and operational input data into mathematical models needed for the design and operation of reservoirs. The application of uncertainty ...
 • Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control 

  Menšík, Pavel; Starý, Miloš; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2014-12-17)
  Conventional hydropower reservoir operations are mostly based on rules or rule curves. The paper describes algorithm which has been created on idea of adaptive control theory. The adaptive control approach uses repeatedly ...
 • Vodohospodářské řešení nádrže Rychtářov na vodním toku Velká Haná 

  Fliega, Adam
  Cílem této práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu uvažované vodní nádrže Rychtářov na Velké Hané. Podstatou řešení je najít nalepšený odtok pro volené zásobní objemy nádrže při stanovené zabezpečenosti pomocí ...
 • Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže Rychtářov 

  Fliega, Adam
  Cílem této práce je vodohospodářské řešení ochranné funkce uvažované vodní nádrže Rychtářov na Velké Hané. Práce obsahuje hydrologický model povodí, který je vypracován v programu HEC-HMS. Na základě tohoto modelu byly ...
 • Vodohospovářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Morava/Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního objemu uvažované nádrže, která je v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových ...
 • Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže 

  Hrabinová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na předpovědi průměrných měsíčních přítoků za účelem ověření kvality řízení zásobní funkce při uvažování různé polohy fiktivních nádrží v povodí. Jedna nádrž se nachází v horní části povodí a ...