Now showing items 1-20 of 36

 • 3D vodní paprsek 

  Kučera, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
 • Abrazivní vodní paprsek 

  Kopečný, Libor
  Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté ...
 • Design stroje pro řezání vodním paprskem 

  Rašková, Jana
  Cílem této diplomové práce je inovativní přístup k designu stroje pro řezání vodním paprskem s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Práce se zaměřuje na interakci mezi uživatelem a strojem v ...
 • Dělení materiálů bezodpadovými technologiemi 

  Voráček, Martin
  Práce obsahuje literární studii o bezodpadových technologiích dělení kovových materiálů. Jsou zde popsány technologie stříhání plechů, tyčí, sochorů, profilů a trubek. Dále dělení materiálů laserem, plazmou a vodním paprskem. ...
 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Konstrukce univerzálního zařízení na dělení pneumatik . 

  Kohoutek, Petr
  Hlavní náplní této diplomové práce je konstrukční návrh a rozbor stroje na dělení pneumatik. Výsledné řešení vychází z návrhu variant a vybrána je ta varianta, která splňuje v největší míře stanovená výběrová kritéria. ...
 • Metody nekonvenčního obrábění 

  Exnerová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá metodami nekonvenčního obrábění. V první části je popsána historie metod obrábění, následuje charakteristika jednotlivých metod a jejich porovnání. Druhá část práce se zaměřuje na metodu vodního ...
 • Návrh vhodné technologie výroby pro součást "patka sloupku" 

  Langr, Aleš
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech ...
 • Návrh výroby designové lampy nekonvenčními metodami 

  Mecová, Kamila
  Cílem závěrečné práce je zaměřen na návrh a výrobu dekoračního tělesa lampy vytvořeného nekonvenčními technologiemi. Práce se skládá z několika částí. V první jsou podrobněji popsány jednotlivé metody, kterými je dekorační ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Návrh zařízení pro erozi materiálu vodním paprskem 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo navržení experimentu pro erozi planárních vzorků vodním paprskem na rotujícím vzorku, realizace experimentu a jeho vyhodnocení pomocí 3D optodigitálního mikroskopu Olympus DSX 510. Byly porovnány ...
 • Návrh zefektivnění výrobního provozu krycích plechů v podniku ISOTRA 

  Hykel, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobní linky krycích plechů pro externí žaluzie. Cílem této práce je navrhnutí vhodné investice do linky, pro její rozšíření kapacit a také snížení rizik ve formě kooperací. Pro ...
 • Nekonvenční paprskové metody obrábění 

  Trnka, Lukáš
  Práce shrnuje nekonvenční paprskové metody obrábění, základní principy jednotlivých metod, technologické možnosti, vzájemné porovnání jednotlivých metod a technicko – ekonomické vyhodnocení.
 • Nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem 

  Šimíček, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií obrábění vodním paprskem. Jejím cílem je rozbor technologických možností vodního paprsku, dále možné způsoby řízení a zadávání technologických dat a vliv technologických ...
 • Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu 

  Langr, Aleš
  Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu patří světově mezi hojně využívané. Patří sem řezání pomocí laserovým, plazmovým a vodním paprskem a vysekávání. V literární studii jsou uvedeny popisy daných ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Kulenda, Martin
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Rusz, Radek
  Bakalářský projekt obsahuje literární studii o nekonvenčních způsobech dělení materiálu. Práce je zaměřena na technologie dělení materiálu vodním parskem, plazmou, laserem, ultrazvukem a svazkem elektronů. Metody jsou ...
 • Nové trendy dělení materiálu 

  Uttendorfská, Magdalena
  Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...
 • Optimalizace technologie dělení materiálu ve firmě SOR Libchavy 

  Jaroš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity a přesnosti dělení trubek a plochých dílů ve firmě SOR Libchavy. První část je věnována popisu stávajícího stavu dělení materiálu. Následuje návrh vhodných nekonvenčních ...
 • Optimalizace výroby pracovní komory 80C 

  List, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimalizace výroby pracovní komory 80C v různých fázích výroby a posoudit jejich použitelnost. Důraz je kladen především na snížení nákladů při výrobě. V první kapitole si rozebereme ...