Now showing items 1-18 of 18

 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Kubíčková, Karolína
  Cílem práce je vytvoření krajiny, která podporuje zadržování vody a pomáhá řece Dyje k vytvoření větveného, meandrujícího vodního toku. Návrh se dále zabývá prostupností územím a návrhem dřevěných objektů, které reagují ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a možnosti jeho zlepšení 

  Jurenka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá hydroekologickým monitoringem vodních toků, v souladu s požadavky evropské Rámcové směrnice o vodách, za použití Metodiky typově specifického hodnocení hydromorfologických ukazatelů ekologické ...
 • Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu 

  Sirůčková, Renáta
  Tato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem Sopřečského potoka a možnostmi zlepšení jeho stavu. Sopřečský potok se nachází v Pardubickém kraji v Povodí Labe. V první fázi práce byl proveden hydroekologický monitoring ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

  Skřížala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
 • Návrh rozdělovacího objektu na řece Romži 

  Blaha, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odlehčovacího objektu v blízkosti Prostějova na řece Romži. Odlehčované průtoky budou převáděny do řeky Hloučely. V rámci práce jsou řešeny hydraulické výpočty bočního přelivu ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Holá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh ...
 • Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice 

  Zárubová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí toku Březnice. Jde především o posouzení průtoků. Práce je rozdělena na dvě části, a to vlastní popis povodí a zpracování dat v programech ArcGIS a Hydrog. ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Hlubinková, Monika
  Diplomová práce týkající se rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zabývá zanalyzováním současného stavu města, vyhodnocením jeho problémů a potenciálů, a následným návrhem urbanistického, ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Bakala, Filip
  Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Úprava vybraného úseku toku 

  Varga, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku a následným návrhom úpravy toku. Práca je koncipovaná na štyrmi rôznymi úrovňami. Prvá z nich sa týka popisu všeobecných charakteristík vybraného ...
 • Vliv obecní čistírny odpadních vod na jeskynní systém propadání Lopače 

  Ondruš, Martin
  Cílem práce bylo posouzení vlivu odtoku z čistírny odpadních vod na krasový tok. Studie byla provedena v severní části CHKO Moravský kras a posuzuje vliv ČOV Ostrov u Macochy na jeskynní systém Lopačské propadání. V rámci ...
 • Vliv odtoku z čistíren odpadních vod na krasové toky 

  Schrimpelová, Kateřina
  Krasové toky jsou specifické svými hydrografickými poměry. Obvykle přitékají z nekrasového území a téměř okamžitě po přítoku do krasu se propadají do podzemí. Dále protékají jeskynními dutinami, dokud nedojde k jejich ...
 • Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině 

  Barva, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje souhrn ucelených informací, které se týkají významu a zřizování ochranných pásem podél vodního toku v zemědělské krajině. Vstupní oddíl je věnován rešeršní činnosti a rozboru českých legislativních ...