Now showing items 1-18 of 18

 • Mechanické vlastnosti a lomové chování svarových spojů a základních materiálů přívodního potrubí vodní turbíny 

  Vlk, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a lomového chování základních materiálů a svarových spojů přívodního potrubí vodní turbíny. Výsledky zkoušek tahem, zkoušek lomové houževnatosti, zkoušek ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín 

  Neděla, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku při modelových zkouškách vodních turbín. Teoretická část je věnována literární rešerší průtokoměrů a porovnání jejich přesností. Praktická část se zabývá vyhodnocením ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Salášek, Petr
  Tato bakalářská práce v první části pojednává o využívání energie vodních toků v podmínkách České republiky. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky. Na závěr je návrh zhodnocen z ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Vysoudil, Martin
  Tato bakalářská práce nás v první části seznamuje se všeobecnou teorii malých vodních elektráren. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky dané vybranou lokalitou. Na závěr je návrh ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Knápek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného ...
 • Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace 

  Koutný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého vypínače vodní turbíny. Jedná se o bezpečnostní prvek, který při překročení povolených otáček odstaví zařízení. V první části této práce jsou uvedena dosud používaná ...
 • Rychloběžná vodní turbína 

  Holub, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout geometrii oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny, která by měla zajistit maximální průtočnost turbíny při dosažení relativně vysoké hydraulické účinnosti. Při tvorbě nového návrhu se ...
 • Řešení dynamické odezvy vodohospodářských konstrukcí v interakci s kapalinou 

  Feilhauer, Michal
  Predikce chování vodohospodářských konstrukcí se zřetelem na vlivy prostředí v různých návrhových stavech je základní podmínkou odhadu provozní spolehlivosti analyzované konstrukce. Podstatný význam má spolehlivá charakteristika ...
 • Řídicí systémy Kaplanovy turbíny 

  Pavelka, František
  V této bakalářské práci je uvedeno stručné rozdělení nejužívanějších druhů vodních turbín, následně je obsažen důkladný rozbor konstrukce a především regulace Kaplanovy turbíny. Dále jsou v ní popsány jednotlivé mechanismy ...
 • Segnerovo kolo 

  Jahn, Jan
  Cílem této bakalářské práce je přiblížení poznatků o vodním stroji s názvem Segnerovo kolo, které je považován za předchůdce současných vodních turbín. Jeho přínosem je poukázání na možnost využití dynamického účinku paprsku ...
 • Studie malého vodního energetického zdroje 

  Demovič, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Školník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studií přečerpávací vodní elektrárny. Návrh je rozčleněn natři části – horní nádrž s vtokovým objektem, tlakový přivaděč s kabelovou chodbou a strojovnu PVE se čtyřmi Francisovými reverzními ...
 • Úloha sací trouby pro práci vodní turbíny 

  Havlát, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice sací trouby. Obsahuje základní popis sacích trub, jejich rozdělení a užití. Dále je zde popsána konstrukce sacích trub, jejich účinnost, ztráty a způsoby, s pomocí kterých lze ...
 • Vliv zakončení výztužné lopatky u Francisovy turbíny na tvorbu Karmánových vírů 

  Novotný, Vojtěch
  Za špatně obtékanými tělesy vzniká v určitém rozsahu rychlostí pravidelné odtrhávání vírů známé jako von Kármánova vírová stezka. Tento fenomén může mít nepříznivý vliv na obtékanou konstrukci, neboť způsobuje periodickou ...
 • Vodní turbíny a jejich využití 

  Machát, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice vodních turbín. Obsahuje základní rozdělení vodních turbín, popis jejich činností a užití. Dále je zde popsána konstrukce tří nejpoužívanějších turbín a to Francisovy, Kaplanovy ...