Now showing items 1-2 of 2

  • Revitalizační zásahy na vodních tocích 

    Grand, Stanislav
    Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou vybraného úseku na vodnom toku Svitava. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu toku a popísaním všeobecných charakteristík. Druhá časť sa ...
  • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

    Filípková, Monika
    Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...