Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza rizik veřejného stavebního projektu 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce „Analýza rizik veřejného stavebního projektu“ je zaměřena na problematiku rizikovosti projektů financovaných veřejným sektorem. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsána ...
 • Apartmány - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hošek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalace v apartmánech. Objekt je situován v Otrokovicích. Jde o nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími. V teoretické části je pojednáno o ...
 • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

  Klec, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
 • Ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací 

  Sofka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací. Teoretická část se věnuje problematice kalkulace cen, rozpočtu, inženýrských sítí a vodovodů. V praktické části je uvedena ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Hanek, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů EU a jejich využití při rozvoji infrastruktury malé obce. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza současného stavu. ...
 • Hodnocení efektivnosti provozních činností vybrané společnosti VaK 

  Štěpán, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury společnosti VS Chrudim, a.s.. Tato společnost poskytla zprávy za roky 2008-2012. Hlavním účelem práce je analýza těchto zpráv a návrh úprav, ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě městské části Brno - Ivanovice 

  Tranová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je vytvořit hydraulický model vodovodní sítě v městské části Brno-Ivanovice. Pro tvorbu hydraulického modelu byl použit softwarový nástroj MIKE URBAN. Byla provedena simulace na různé zatěžovací ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací budov sportovního střediska 

  Kohutek, Ivo
  Diplomová práce řeší problematiku při rekonstrukci zdravotně technických instalací v budovách sportovního areálu STARS v městě Třinci. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy a distribuce teplé vody. Práce se zabývá ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrh vodovodu městyse Doubravník 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je zpracování studie technického řešení rozšíření vodovodu do vybrané části spotřebiště. Součástí studie je situační návrh konkrétní trasy vodovodu v části obce Doubravník, řešení uložení vodovodu v příčném ...
 • Návrh zdravotně technických instalací v hotelu 

  Klučáková, Tereza
  Bakalářská práce je na téma Návrh zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část se zabývá lapáky tuků a odlučovači lehkých kapalin, jejich funkcí a návrhem. Výpočtová část řeší návrh kanalizace a vnitřního ...
 • Novostavba Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - příprava realizace stavby 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace, časový a ...
 • Pasport a posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. Výstupem práce je sada podrobných technických ...
 • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

  Hoza, Martin
  Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
 • Posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení technického stavu vodovodních sítí. Součástí práce je případová studie, která hodnotí technický stav vodovodní sítě v městské části Brno-Líšeň. Práce podrobně popisuje, jakým ...
 • Posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Hrádek 

  Tranová, Kateřina
  Obsahem této bakalářské práce je posouzení technického stavu vodovodní sítě a hydrantů v obci Hrádek. Pro posouzení a zhodnocení technického stavu byla použita semikvantitivní metoda FMEA – Failure Modes and Effects Analysis. ...
 • Prevention of discoloration events in water distribution systems 

  Ručka, Jan; Kovář, Jiří (Elsevier, 2014-04-01)
  Mathematical modeling and simulation techniques represent powerful tools for optimizing the operation of drinking water supply networks. Water quality in the distribution systems is affected by the hydraulic regime in the ...
 • Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Goroš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. ...
 • Riziková analýza vodovodu obecního typu 

  Potyšová, Petra
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická ...