Now showing items 1-6 of 6

 • Hloubkové vrty v geologii 

  Kudrna, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled používaných technologií a techniky pro hloubkové vrtání v geologii. V bakalářské práci jsou popsány používané způsoby hloubení vrtů. Dále jsou zde popsány běžně využívané vrtné ...
 • Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči - Nové Město 

  Bobek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných mikropilotech. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až ...
 • Stanovení mikro a makro prvků v balených vodách technikou ICP-OES 

  Herman, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných mikro a makro prvků v balených vodách zakoupených v obchodních řetězcích České republiky. Jsou zde popsány makro prvky a mikro prvky, které se vyskytují ve vodách, ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Zajištění náhradních zdrojů vody obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na studny a jejich členění. Velkou úvodní část práce zabírá pojednání o podzemní vodě. Dále práce rozebírá jednotlivé technické části studny vrtané a šachtové. Stručně se zmiňuje o návrhu ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...