Now showing items 1-20 of 26

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu prototypové formy 

  Pospíšil, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií jako je např. 3D skenování, 3D tisk a vakuové lití na produkci prototypové formy, jejich výhodami a nedostatky oproti konvenčním způsobům výroby. Součástí je ...
 • Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun 

  Otevřelová, Eliška
  Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno ...
 • Eliminace vnitřního pnutí v polykarbonátových výliscích 

  Selucký, Jaroslav
  Tato diplomová práce je věnována problematice přítomnosti vnitřního pnutí u dvoukomponentních vnějších čoček automobilových světlometů, vyráběných z polykarbonátu, technologií vstřikování plastů. Podrobněji je zaměřena na ...
 • Hodnocení kvality ventilu termostatu 

  Kropáč, Ondřej
  Automobilový termostat v dnešní době výrazně přispívá k možnosti snížit produkované emise výfukových plynů. Srdcem novodobého termostatu je sestava kulového ventilu, kterou se také zabývá tato diplomová práce. Nejprve je ...
 • Konstrukce plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu 

  Najvar, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou konstrukčního návrhu plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu VW Scirocco R. Plastové díly jsou navrženy pro sériovou výrobu technologií vstřikováním plastu do kovové ...
 • Kontrola kvality vstřikovaných plastů pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Figar, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá použitím technologie rentgenové počítačové tomografie pro komplexní analýzu plastových výrobků při řízení jejich kvality. Předmětem analýz byly dva různé druhy plastových výrobků, které byly ...
 • Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému CATIA V5 

  Přikryl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem návrhu konstrukčního řešení vstřikovací formy pro kryt ventilátoru nákladního automobilu v programu Catia V5R19. V první části bakalářské práce jsou popsány základní informace o ...
 • Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích 

  Kollár, Pavel
  V této práci jsou popsány možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích a v praktické části projektu je provedena aplikace elektricky vodivých plastů na zadaném dílci. Jsou zde zpracovány možnosti ...
 • Návrh technologie výroby plastového emblému automobilu 

  Bombera, Mojmír
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plastového emblému automobilu. Na základě literární studie problematiky byly porovnány různé technologie vhodné pro výrobu. Jde ...
 • Návrh technologie výroby plastového krytu elektropřístroje 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je zpracována rešerše na téma vstřikování plastů včetně rozboru vlastností některých druhů polymerních materiálů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce vstřikovací formy pro zadanou součást, kterou ...
 • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

  Gráf, Radomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...
 • Nový koncept řešení světlovodiče – 2K systém 

  Filip, Vojtěch
  Práce se věnuje návrhu koncepčního řešení dvoukomponentního světlovodiče s použitím dostupných materiálů, běžně používaných pro výrobu komponent světlometu, s důrazem na jednoduchost celého řešení. Výsledkem je výroba ...
 • Optimalizace procesu plastifikace materiálu 

  Šeniglová, Hana
  Tato práce se zabývá optimalizací procesu plastifikace materiálu. Cílem práce bylo najít vhodné nastavení parametrů vstřikovacího lisu. Toho bylo dosáhnuto pomocí metody „Design of Experiments“. Potřebná měření byla provedena ...
 • Racionalizace technologie výroby forem 

  Kalous, Ondřej
  Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...
 • Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping 

  Palacký, Vladislav
  Bakalářská práce je tvořena souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu konstrukce a výroby kabelové spojky. Práce obsahuje dvě technicky realizovatelné varianty řešení. Je zde navržen kompletní ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu 

  Vrána, Petr
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu (M2I – K Strojní inženýrství) předkládá návrh řešení technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu z polymerního materiálu PBT GF30. V ...
 • Technologie výroby plastového nástavce se závitem 

  Turek, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o ...
 • Technologie výroby plastového tělesa clony 

  Dluhoš, Jan
  V diplomové práci je řešena problematika výroby plastového tělesa clony metodou vstřikování plastů. Práce obsahuje návrh vstřikovací formy pro zadaný dílec. Nejprve byl zvolen vhodný materiál výlisku, dále byly provedeny ...
 • Technologie výroby součástí z plastu 

  Špičák, Pavel
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...