Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza citlivosti lidského sluchu 

  Tinka, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti ZEMAKO, s.r.o. V úvodu jsou vymezena východiska práce, cíle a metody. Jde-li o teorii, zvláštní pozornost je zaměřena především na analýzu SLEPTE, Porterovu teorii konkurenčních ...
 • Hodnocení mechanických vlastností strukturovaného materiálu vyrobeného technologií kovového 3D tisku 

  Pliska, Jan
  Aditivní výrobní technologie umožňují výrobu tvarově komplexních struktur, které jsou běžnými postupy vyrobitelné jen velmi obtížně. Jednou z těchto struktur je i mikroprutová struktura složená z periodicky se opakujících ...
 • Implementace pravidel a strategií soutěže RedBot 

  Orava, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením zadání programovací soutěže RedBot. Jedná se o soutěž pro studentské týmy, pořádanou společností RedHat. Práce popisuje postup tvorby zadání soutěže a implementaci vyhodnocovacího serveru, ...
 • Marketingové systémy malých a středních stavebních firem 

  Muškát, Petr
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit efektivní systém databáze, sloužící zároveň jako zdroj informací. Navržený systém má za úkol ulehčit a zjednodušit přehlednost interních firemních informací o zákaznících ale také ...
 • Metody měření koncentrace intracelulárního vápníku 

  Číhal, Martin
  Tato práce má za cíl seznámení se problematikou měřením intracelulárního vápníku. V práci je shrnuta teorie ohledně historie fluorescenčních indikátorů, dále také typy fluorescenčních indikátorů a metody měření. Dále jsou ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Optimalizace vyhodnocování testů sloupku řízení 

  Janda, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá studií postupu vyhodnocování crash testů sloupku řízení automobilu a jeho následné optimalizování v podobě vytvoření vyhodnocovací sekvence, která značně urychlí proces vyhodnocení. V teoretické ...
 • Plánování a realizace výstavbového projektu zhotovitelem 

  Vydrová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsem sepsala základní pojmy projektového řízení, účastníky výstavby a časové modely výstavby. Dále jsem se věnovala ...
 • Porovnání hodnocení stavu mostů v SRN a ČR 

  Víša, Ondřej
  Se stále rostoucím věkem, množstvím a zvyšujícími nároky na kvalitu mostních konstrukcí je úloha hodnocení jejich stavu jak v České republice, tak v Německu stále důležitější. Tato bakalářská práce porovnává ve své teoretické ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Řídicí systém pro testování linuxových aplikací 

  Beneš, Eduard
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadiaceho systému pre testovanie linuxových aplikácií. Práca poukazuje na dôležitosť testovania software a jeho kvality pomocou automatizovaných softwarových nástrojov. Red Hat Test ...
 • Selekce příznaků pomocí nekorelovaných charakteristik 

  Vaculík, Karel
  Ke zpracování nadměrného množství dat v digitální podobě je zapotřebí použít prostředků výpočetní techniky. V některých případech je možné použít statistické metody nebo strojové učení. V obou případech mohou být data ...
 • Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici ...
 • Systém pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv 

  Frkal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv. Systém spolupracuje s jazykem PHP a databází MySQL. Současně umožňuje automatickou synchronizaci. Při synchronizaci ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...
 • Vyhodnocení provozu malé vodní elektrárny 

  Bartoš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá kvantitativním vyjádřením spolehlivosti provozu na MVE. V úvodu se práce věnuje teoretické části, především podrobnějšímu popisu jednotlivých ukazatelů a matematické vyjádření těchto ukazatelů. ...
 • Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování 

  Černoch, Adam
  Úkolem diplomové práce je seznámení s problematikou dopravního hluku, se zaměřením na hluk ze silniční dopravy. Je zde popsáno, co je to hluk, jak vzniká, jeho zdroje a jaké existují metody jeho měření. Dále jsou uvedena ...
 • Zavedení projektové kultury do firmy MoroSystems 

  Chudý, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem řízení jednotlivých životních fází projektu Zavedení projektové kultury ve společnosti MoroSystems, s.r.o. z pohledu projektového manažera. Práce vyčerpávajícím způsobem popisuje projekt ...
 • Zefektivnění výběrového řízení ve společnosti PRG-Schultz ČR, s.r.o. 

  Mácová, Romana
  Cílem práce je analýza a návrh doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců tak, aby podporovali kvalitu služeb poskytovaných firmou PRG-Schultz ČR, s.r.o. Teoretická část obsahuje přehled a zpracování příslušných ...