Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza hlavních sacharidů vína 

  Horáková, Hana
  Diplomová práce se zabývá stanovením hlavních sacharidů vína. Teoretická část se věnuje výrobě vína od samotného hroznu až po ošetřování a školení vína. Zmiňuje se také o sacharidech ve víně, hlavně glukóze a fruktóze. ...
 • Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné 

  Procházka, Václav
  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke ...
 • Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému 

  Suková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení sulfonamidových antibiotik, zejména na možnosti eliminace těchto léčiv z vodního ekosystému. Kontaminace životního prostředí léčivy a jejich rezidui představuje v současnosti velký ...
 • Odstranění vybraných organických polutantů z vody s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Dalajková, Nikola
  Cílem této diplomové práce je stanovení vybraných organických polutantů se zaměřením na náhradní sladidla v odpadní vodě z čistírny odpadních vod (ČOV) Modřice a následná degradace takto zjištěných koncentrací v modelové ...
 • Optimalizace extrakce bioaktivních látek z bylin do různých druhů méně známých olejových základů 

  Chytil, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá optimalizací postupů pro extrakci bioaktivních látek lipofilního charakteru z plodů rakytníku řešetlákového (Hippophae Rhamnoides) do rozdílných druhů olejových základů s využitím jednoduché ...
 • Sorpce PCP na lignitu 

  Šnédarová, Gabriela
  Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...
 • Stanovení akrylamidu v kávě pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

  Vajdíková, Tereza
  Cílem bakalářské práce byla optimalizace metody stanovení akrylamidu v kávě pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem s diodovým polem. V teoretické části bakalářské práce byla pozornost věnována taxonomickému ...
 • Stanovení léčiv v pitných vodách metodou HPLC 

  Králová, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení makrolidových antibiotik v pitných vodách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Z hlediska výběru antibiotik se jedná o erythromycin a clarithromycin, které se v současné ...
 • Stanovení makrolidů v odpadních vodách v průběhu technologií aplikovaných na čistírnách odpadních vod 

  Landová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Kontaminace životního prostředí léčivy představuje v současnosti velký problém. Ke zjištění úrovně této kontaminace je nezbytný vývoj ...
 • Stanovení obsahových látek rostliny Echinacea 

  Michalíček, Jan
  Rostliny rodu Echinacea jsou léčivé byliny stimulující imunitní systém. Používají se zvláště v boji proti chřipce a infekcím horních cest dýchacích. V této práci bylo analyzováno 7 komerčních výrobků obsahujících výtažky ...
 • Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách 

  Ryšavý, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice příčin vzniku a výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Cílem práce bylo zpracovat a porovnat izolační postupy získávání polycyklických aromatických ...
 • Stanovení přítomnosti inhibitorů fosfodiesterázy v komunálních odpadních vodách 

  Smutná, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením selektivních inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 v komunálních odpadních vodách. V rámci práce byly stanovovány inhibitory fosfodiesterázy v komunálních odpadních vodách z čistíren ...
 • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

  Pustka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...
 • Studium degradace glyfosátu ve vodách s využitím plazmatu 

  Sehnalíková, Alena
  Práce se zabývá aktuálním problémem narůstajících koncentrací glyfosátu v podzemních a odpadních vodách z důvodu nedostatečné účinnosti daných metod využívaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto hlediska je nutné vyvíjet ...
 • Studium sorpčních vlastností mikroplastů 

  Hlaváčková, Hana
  V současné době je snaha nahradit konvenční plasty biodegradabilními produkty, které budou mít schopnost zastoupit tyto látky. Jedním z případných, v současnosti detailně studovaným biologicky odbouratelným plastem, je i ...
 • Využití pasivního vzorkování při analýze hormonů v pitných vodách 

  Remerová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na využití pasivního vzorkování při analýze hormonů v pitných vodách. V teoretické části práce jsou popsány vybrané pasivní vzorkovače a podrobněji je popsán vzorkovač typu POCIS. Další kapitola ...
 • Využití plazmatu pro degradaci ibuprofenu ve vodách 

  Bača, Ondřej
  Tato práce se zabývá problémem zvyšujících se koncentrací zejména nesteroidních protizánětlivých látek ve vodách. Nárůst koncentrací těchto látek je způsoben zvýšeným příjmem léčiv s antiflogistickými účinky v moderní době. ...