Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza využití Stirlingových motorů v energetice 

  Podolák, Petr
  Tato bakalářská práce je koncipována jako rešerše Stirlingova motoru a jeho aplikací. V první části se věnuje především obecnému popisu samotného motoru. Druhá část seznamuje čtenáře s aktuálním využitím Stirlingova motoru ...
 • Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde ...
 • Daňové ráje 

  Štefanides, Jan
  Diplomová práce pojednává o problematice daňových rájů a možnostmi jejich využití pro české podnikatele v oblasti daní z příjmů. Práce se zabývá analýzou legislativy České republiky a mezinárodních smluv, kterými je Česká ...
 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Hospodaření s vodou v budovách 

  Kozub, Josef
  V bakalářské práci se zabývám využitím šedých a dešťových vod. V práci uvedeno srovnání využití v České republice a zahraničí a finanční úspory vzniklé při využívání těchto vod. Dále je zde popsáno složení a povolené limity ...
 • Hydropneumatické odpružení vozidel 

  Koudelka, Roman
  Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou hydropneumatického odpružení. Na úvodní část, jejímž cílem je nastínit historické pozadí systému, plynule navazuje popis principu jeho funkce. Zmíněny jsou ...
 • Komplexy aminojílu a vybraných organických látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových ...
 • Konstrukce zastřešení zámeckého objektu 

  Hric, Fedor
  Bakalářská práce se zaobírá dřevěnou konstrukcí zastřešení barokového zámku ve Svatém Antonu a to ve variantním uspořádání. V první alternativě je analyzován současný stav, kterým je mansardová střešní konstrukce s původními ...
 • Možnosti uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách 

  Bartoň, Andrej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, ...
 • Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu 

  Kabátek, Stanislav
  Úkolem této práce je vyřešit nakládání s dešťovou vodou, která bude díky plánované výstavbě výrobní haly v obci Hodějice zachycena na střeše a na zpevněných plochách. Odtok této dešťové vody může zahltit propustek pod ...
 • Optimalizace přípravy aminojílů a jejich charakterizace 

  Plotěná, Michaela
  Cílem této práce je poskytnout přehled o struktuře, syntéze, vlastnostech a využití hořečnatého fylosilikátu s 3-aminopropyl funkčními skupinami (aminojíl). Výzkum v této práci se zaměřuje na přípravu aminojílů, konkrétně ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Skákající konečné automaty a převodníky 

  Hrubý, Juraj
  Tato bakalářská práce navazuje na studium skákajících konečných automatů a zavádí skákající konečné převodníky. Skákající konečné automaty jsou modifikované konečné automaty tak, že symboly ze vstupní pásky nejsou čteny ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci motorů pro malou mechanizaci 

  Kresta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a přehledem současného stavu a vývoje motorů určených pro malou mechanizaci značky Honda. Dále se v práci nahlíží na základní technické parametry, provozní odlišnosti a různé druhy ...
 • Termofilní mikroorganismy 

  Sůkalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Širůček, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. V práci je zhodnocen současný stav a způsoby možného nakládání s tímto druhem odpadu. Důraz je kladen především na účelné ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Tomaštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí a následnou formou financování pořízení dlouhodobého majetku daného výrobního podniku, kde se porovnají dostupné možnosti financování a následně se vybere nejlepší možná varianta ...
 • Vlastnosti komplexů aminojílu a biologicky aktivních látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce navazuje na předchozí výzkum aminojílových komplexů v bakalářském studiu. Teoretická část je zaměřena na rešerši současné problematiky aminojílových komplexů s bioaktivními látkami a výběr látek pro tvorbu ...