Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Bezklíčový přístup do vozidla pomocí technologie Bluetooth Low Energy 

  Šterc, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem demonstračního kitu bezlíčového přístupu pro vozidla s využitím nejnovějších integrovaných obvodů Bluetooth Low Energy a budičů automobilové sběrnice od společnosti ON Semiconductor. Aplikace ...
 • Dopravní nehody a kamery – případová studie 

  Křižák, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím minimálního množství softwaru, pro ...
 • Emocionální kartografie 

  Rygálová, Monika
  Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat ...
 • Identifikace obličeje 

  Částek, Petr
  Tento dokument se snaží čtenáře uvést do problematiky rozpoznávání obličeje spojeného s různoro-dostí snímací techniky a prostředí. Jsou zde rozebrány různé možnosti vytvoření unikátního otisku obličeje, aby byly co nejvíce ...
 • Kalibrace dohledové kamery 

  Pištělák, Radek
  Tato práce řeší problematiku kalibrace kamer, přesněji dohledových kamer, které monitorují rovné plochy jako jsou například parkoviště. Výpočet vychází z několika měření stejné vzdálenosti po celé ploše výhledu kamery. Ze ...
 • Kontrolní rázové parametry při analýze dopravních nehod 

  Rábek, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek pojednává především stavbu, vlastnosti, různé definice a význam četně diskutovaného kontrolního rázového ukazatele GEV. Primárně je nezbytné provést fundamentální odvození a teprve poté lze seriózně postulovat ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Šumbera, Adam
  Práce se zabývá systémem měření rychlosti a vzdálenosti objektů pomocí ultrazvuku, realizovaném na bázi mikrokontroléru Freescale MC68HC08. Popisuje jednotlivé funkční bloky celého zařízení a jeho fyzickou realizaci. ...
 • Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti 

  Nguyen, Thuc Tuyen
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorické soustavy pro detekci a lokalizaci překážky. Poloha překážky je dána dvěma parametry: vzdáleností a úhlem od středu. Navržená soustava se skládá ze dvou ultrazvukových ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Simulace zjištění polohy počítače v Internetu 

  Vrzal, Tomáš
  V bakalářské práci je probírána problematika přenosu multimediálních dat pomocí protokolu RTP/RTCP s hierarchickou sumarizací. V dalších částích práce je vysvětlen princip a využití tohoto přenosu pomocí stromové struktury. ...
 • Simulace zpoždění při přenosu dat mezi stanicemi v IP sítích 

  Balej, Jiří
  Diplomová práce je podrobně zaměřena na zpoždění vznikající při přenosu informace v IP sítích. Začátek práce je věnován seznámení s místy a příčinami vzniku zpoždění. Pro jednotlivé zdroje zpoždění jsou uvedeny parametry, ...
 • Vyhodnocení spotřeby osobní lodi 

  Drbohlav, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací programu pro vyhodnocení spotřeby osobní lodi pomocí řídícího systému Siemens Simatic S7-200 a dotykového ovládacího panelu Weintek Easy View MT8150X. Součástí je teoretické ...