Now showing items 1-19 of 19

 • Citlivostní analýza stabilitních problémů ocelových konstrukcí 

  Valeš, Jan
  Dizertační práce se zaměřuje na zpracování globální citlivostní analýzy únosnosti ocelových válcovaných nosníků namáhaných na klopení, vzpěr kolmo na měkčí i tužší osu průřezu. Za účelem výpočtu únosností byly v programu ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures 

  Kala, Zdeněk; Valeš, Jan; Martinásek, Josef (Elsevier, 2017-02-22)
  The inelastic lateral–torsional buckling resistance of real I-beam loaded by uniform moment was the subject of parametric studies using nonlinear finite elements, covering various initial imperfections as initial axis ...
 • Metody analýzy statické stability 

  Svoboda, Filip
  Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...
 • Nadzemní parkovací dům 

  Pevner, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce a schodiště. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů 

  Polčák, Marek
  Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje ...
 • Nelineární odezva ocelových konstrukcí na statické zatížení 

  Nezbedová, Anna
  Tato práce se zabývá nelineární odezvou ocelových konstrukcí na statické zatížení. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených, ohýbaných a tažených prutů. U tlačených prvků je popsána problematika vzpěru, u ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Nosná ocelová konstrukce rozhledny 

  Klimeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce rozhledny s výškou 25 m, která je situována v lokalitě Žabčice. Součástí práce je rovněž technická zpráva a výkresová dokumentace. Cílem ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu administrativní budovy 

  Ferencz, Balázs
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal ...
 • Ocelová konstrukce heliportu 

  Klimeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné ocelové konstrukce heliportu s výškou 20 m, která je situována v lokalitě Praha 1 v nemocničním areálu Na Františku. Součástí práce je rovněž technická zpráva ...
 • Problematika spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce 

  Nezbedová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou spolehlivosti ocelových prutových prvků citlivých na imperfekce. Jsou zde odvozeny vzorce pro nelineární analýzu tlačených a ohýbaných prutů. U tlačených prvků je popsána problematika ...
 • Quantile-based versus Sobol sensitivity analysis in limit state design 

  Kala, Zdeněk (Elsevier, 2020-11-08)
  In limit state design, the reliability of building constructions is generally verified using design quantiles. The design resistance of a structure is explicitly expressed as a low quantile of the cumulative distribution ...
 • Stabilitní problémy prutů z vrstveného konstrukčního skla 

  Pešek, Ondřej
  Soudobá architektura se vyznačuje subtilními a transparentními konstrukcemi. Právě sklo umožňuje architektům realizovat jejich vize a představy. Sklo jako stavební materiál se stále častěji uplatňuje jako materiál primárních ...
 • Studie kvality prutových prvků v MKP 

  Martinásková, Magdalena
  Byly vybrány úlohy, u kterých bylo možno očekávat komplikace při modelování nebo výpočtu. Ty byly řešeny pomocí MKP v komerčních softwarech RFEM, Scia, Axis a ANSYS. Řešené úlohy zahrnují geometrické nelinearity, případně ...
 • Studie přesnosti stabilitního výpočtu 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá přesností stabilitního výpočtu tlačených prutů. Ztráta stability vzpěrem je určována pomocí několika metod, které jsou vzájemně srovnávány. Práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. První část ...
 • Zesilování ocelových prutů namáhaných osovou silou pod zatížením 

  Vild, Martin
  Dizertační práce se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných osovou silou pod zatížením. Zesilování pod zatížením pomocí svařování je výhodné z hlediska úspory času i finančních prostředků. Pruty, které nejsou náchylné ...
 • Železobetonový monolitický rám 

  Duda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu – rámu. Respektivě návrhem a posouzením jednotlivých nosných prvků tohoto rámu na mezní stavy únosnosti. ...