Now showing items 1-20 of 77

 • Alternativní paliva pro výrobu slinku 

  Galková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím alternatívnych palív na báze odpadov v spoločnosti CEMMAC a.s.. Prvá časť je zameraná na popis procesu výroby slinku a používaných alternatívnych palív v tomto procese. Druhá časť ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Analýza možnosti využití odpadů vznikajících při výrobě cementotřískových desek 

  Melo, Michal
  Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití odpadů vznikajících při výrobě cementotřískových desek zejména z hlediska jejich aplikace jako druhotných surovin zpět do výroby. V první řadě byla pozornost ...
 • Bytový dům 

  Bíla, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro bytový dům v katastrálním území města Velká Bíteš s téměř nulovou spotřebou. Objekt se nachází na okraji města v zastavitelném území ...
 • Cihlářská ostřiva a jejich termicko-dilatometrické posouzení 

  Hladík, Václav
  Bakalářská práce je zejména zaměřena na využití odpadní frakce kameniva jako alternativního ostřiva namísto tradičních křemenných písků. Sleduje vliv na vlastnosti vzniklého keramického výrobku. Sledovanými vlastnostmi ...
 • Design koše na tříděný odpad 

  Michlovský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem sady košů na tříděný odpad. Cílem práce je navrhnout originální produkt, s ohledem především na variabilitu použití. Klíčová je možnost plného přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.
 • Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR 

  Suchomel, Kamil
  Bakalářská práce popisuje produkce odpadů v jednotlivých krajích a jejich investice do odpadového hospodářství. Srovnáním těchto dvou hodnot se vyvodí využití investic. Jsou zde uvedeny také základní informace o Operačním ...
 • Ekonomický dopad likvidace odpadů v malé firmě v souvislosti s ochranou životního prostředí 

  Minaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomiky společnosti v oblasti nakládání a likvidace odpadů, které zde vznikají. Předmětem podnikání této organizace jsou služby zajišťující náhradní energetické zdroje a servis v oblasti ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Energetické využití odpadů 

  Přidal, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. První část je zaměřena na základní informace o odpadu. Konkrétně rozebírá jeho vznik, rozdělení a hierarchii nakládání s odpadem. Následuje bližší ...
 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Harmonizace ekologické daně z plastů v EU 

  Vlčková, Veronika
  Bakalářska práce se zabývá vztahem daní a přírody a mezerami v této problematice, konkrétně v tématice odpadu z plastového obalu. Práce porovnává vybrané daně v tuzemsku se zdaněním ve vybraných státech EU a dále návrhne ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Viktorie
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti, která se zabývá úpravou a zpracováním odpadů k dalšímu využití. Pomocí vybraných analytických metod zkoumajících vnitřní a vnější prostředí společnosti je zhodnocena ...
 • Hodnocení rizik a jejich dopady na životní prostředí z pohledu environmentální bezpečnosti 

  Skálová, Marcela
  Práce se zabývá problematikou ochrany životního prostředí. V první části práce jsou popsána rizika, která mají dopad na životní prostředí. Jelikož je v práci kladem důraz na environmentální bezpečnost, je zde tento pojem ...
 • Integrace zařízení energetického využití odpadů do sítě centrálního zásobování teplem s existující teplárnou 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je věnována shrnutí současného stavu odpadového hospodářství a představení možností pro rozšíření strategie energetického využívání odpadu. Práce je dělena na 4~hlavní části, z nichž každá popisuje část této ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů 

  Uhmann, Petr
  Diplomová práce se zabývá kogenerací v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů. Teoretická část se zabývá popisem biomasy a odpadů a jejich energetickým využitím, kogenerací a výpočtovými modely parních turbín. ...
 • Kompostárny v České republice 

  Glombová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je popis problematiky biologického zneškodňování rozložitelných odpadů procesem kompostování. Zabývá se nejdůležitější platnou legislativou užívanou v tomto odvětví, technologiemi kompostování a ...
 • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

  Němeček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...