Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem 

  Nevrlý, Vlastimír; Šomplák, Radovan; Popela, Pavel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  Waste management is still an expanding eld which needs to be constantly enhanced so that waste transportation and treatment is as eective as possible. An important part of this process is a waste collection at the municipal ...
 • Komplexní modely svozu odpadů 

  Nevrlý, Vlastimír
  Předmětem dizertační práce je řešení logistických systémů v kontextu odpadového hospodářství. Práce začíná rozsáhlou rešerší v oblasti modelování různých situací z dopravního řetězce odpadu. Jsou zde představeny různé typy ...
 • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.
 • Recyklační závody v České republice 

  Průžková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá recyklací složek komunálního odpadu (sklo, papír, plast). První část práce obsahuje seznámení se současným stavem nakládání s odpady a technologiemi jejich sběru. Následuje popis výroby, ...
 • Simulační model svozu odpadu pro Network Simulator 3 

  Kolaja, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci pro optimalizaci trasy inteligentního svozu odpadu, který spadá do technologií chytrých měst. Nejdříve byla popsána problematika chytrých měst s následným zaměřením na svoz ...
 • Transportní systémy v odpadovém hospodářství 

  Koutná, Marie
  Hlavním cílem práce je zpracování transportních systému v odpadovém hospodářství jako klíčového prvku v oblasti nakládání s odpady. V teoretické části obsahuje rešerši týkající se legislativy v odpadovém hospodářství a ...
 • Vstupní data pro optimalizaci svozových tras komunálních odpadů 

  Kulich, Marek
  Cieľom práce je popísať systémy zberu separovaných odpadov ako aj monitorovanie zberu, ktoré zahŕňa identifikáciu nádob, senzory aprenos dát. Dáta sú následne sumarizované a analyzované pre vstup do optimalizačného softwaru, ...