Now showing items 1-8 of 8

 • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

  Jecha, David
  Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
 • Analýza alternativ odstraňování PCDD/F při spalování odpadů 

  Frýba, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu techniky využívané k čištění spalin od persistentních organických látek, především PCDD/F. Pro tři nejčastěji používané metody řešení bylo provedeno srovnání ...
 • Integrace zařízení energetického využití odpadů do sítě centrálního zásobování teplem s existující teplárnou 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je věnována shrnutí současného stavu odpadového hospodářství a představení možností pro rozšíření strategie energetického využívání odpadu. Práce je dělena na 4~hlavní části, z nichž každá popisuje část této ...
 • Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách 

  Stach, Vítězslav
  Tato práce se zabývá měřením vybraných složek ve spalinách, které vznikají při spalování odpadu. Uvádí předepsané horní limity a českou i evropskou legislativu, která reguluje a upravuje provoz spaloven odpadu. Práce se ...
 • Tlakové ztráty nosičů katalyzátorů 

  Linda, Matúš
  Diplomová práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi a jeho energetickým využitím v spaľovni odpadov. Sú spracované škodlivé látky vznikajúce spaľovaním, ako aj emisné ...
 • Transfer těžkých kovů při spalování odpadů 

  Karásek, René
  Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozdělí do jednotlivých produktů spalování. To platí ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...
 • Výroba tepla a elektrické energie ve spalovně směsného komunálního odpadu 

  Szegedi, Peter
  Táto diplomová práca rieši návrh parného kotla na spaľovanie zmesného komunálneho odpadu. Na základe zadaného paliva a požadovaných výstupných parametrov pary z kotla je postupne prevedený stechiometrický výpočet spaľovania, ...