Now showing items 1-13 of 13

 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Efektivní provoz moderních jednotek EVO 

  Cafourková, Tereza
  Návrh výpočtového systému pro efektivní plánování výroby energií je hlavní náplní této diplomové práce. Úvodní část se věnuje popisu moderních jednotek termického využívání odpadů (EVO), konkrétně je zaměřený na spalovnu ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Moderní jednotka pro energetické využití odpadů o střední kapacitě 

  Krišpín, Jan
  Předkládaná práce se zabývá strojně-technologickým řešením moderní technologické jednotky pro energetické využití odpadu střední kapacity. Úvodem jsou specifikovány požadavky na provoz zařízení a zadané parametry modelového ...
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Návrh spalovny odpadu s parní turbinou 

  Korytár, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce je návrh spalovny komunálního odpadu s využitím vyrobené páry pro výrobu elektrické energie a distribuci tepla. V úvodu se zabývá vývojem problematiky odpadů a současným stavem odpadového ...
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadu 

  Hodonský, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Nejprve je rozebrána koncepce a provedení stroje. Následuje stěžejní část diplomové práce a tou je termodynamický výpočet parní turbíny. Diplomová práce ...
 • Termické využití odpadů 

  Janovský, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou termického využití odpadů. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti využívání odpadů a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Druhá část práce se zabývá jednotlivými termickými ...
 • Výroba obnovitelné energie z odpadů 

  Strapko, Tibor
  Diplomová práce se zabývá tematikou výroby obnovitelné energie z odpadů. Odpad je velmi heterogenní směs a skládá se z velkého množstva látek s odlišným původem. Tento může být buď fosilní, nebo biogenní. Právě látky ...