Now showing items 1-20 of 52

 • Čerpací stanice na stokové síti 

  Rőssová, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na čerpací stanice na stokové síti. V teoretické části je popsáno stavební řešení a strojní vybavení čerpacích stanic. Dále je řešen návrh objemů a strojního vybavení čerpacích stanic. V praktické ...
 • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

  Šilhánková, Lenka
  Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod 

  Leksa, František
  Práce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na ...
 • Koncepce řešení čištění odpadních vod v obci Třebešov 

  Chaloupka, Ondřej
  Voda je základním stavebním kamenem života na naší planetě. Její důležitost byla v minulosti velmi opomíjena a kvalita vody v povrchových vodních tocích výrazně poklesla. Je důležité, aby dle zásad trvale udržitelného ...
 • Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami 

  Tobková, Lenka
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které nalezly své využití jako vonné složky nejrůznějších produktů osobní péče, a to od parfémů, kosmetiky, detergentů až po čistící a prací prostředky. ...
 • Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod 

  Sakáčová, Monika
  Tématem bakalářské práce je „Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod.“ Svým zaměřením se práce zabývá vymezením legislativního rámce procesu povolování a kontroly čistíren odpadních vod používaných pro skupiny ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Zendulka, Štěpán
  Tato práce přináší ucelený přehled většiny dosud známých metod, kterými lze separovat amoniak z odpadní vody. Metody jsou v práci rozdělené z hlediska jejich technologického principu na biologické a fyzikálně-chemické. ...
 • Možnosti mikrobiální degradace a využití odpadů z potravinářských výrob 

  Illková, Kateřina
  Tato práce se zabývá problematikou mikrobiálních degradací odpadních materiálů potravinářského průmyslu. Problematika je orientována na produkci technologicky významných enzymů produkovaných mikroorganismy, které jsou ...
 • Možnosti využití vyčištěné komunální odpadní vody pro závlahu 

  Kolajová, Lucie
  Bakalářská práce se z větší části skládá z rešerše, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod a jejich opětovného využití na závlahu jak v České republice, tak i ve světě. Dopodrobna se zabývá jednotlivými druhy ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou 

  Stupavská, Jaroslava
  Cieľom práce je optimálny návrh rodinného domu so zameraním na ekologické hospodárenie s dažďovou a odpadovou vodou v domácnosti. Práca je rozdelená do štyroch častí, prvá časť sa venuje návrhu rodinného domu, druhá opisuje ...
 • Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod. 

  Žižlavská, Adéla
  Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným. Společně však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili ...
 • Odstranění vybraných organických polutantů z vody s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Dalajková, Nikola
  Cílem této diplomové práce je stanovení vybraných organických polutantů se zaměřením na náhradní sladidla v odpadní vodě z čistírny odpadních vod (ČOV) Modřice a následná degradace takto zjištěných koncentrací v modelové ...
 • Pasivní vzorkování polárních organických kontaminantů z vod 

  Vítková, Libuše
  Tato diplomová práce se zabývá pasivním vzorkováním polárních látek z vod pomocí vzorkovačů typu POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler), které byly po dobu 4 týdnů exponovány v odpadní vodě na vtoku do městské ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami 

  Burešová, Erika
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí 

  Kalášek, Stanislav
  Perfluorované sloučeniny patří mezi prioritní organické polutanty, které se dostávají z různých zdrojů do životního prostředí. Patří mezi nová xenobiotika vyskytující se ve složkách životního prostředí. V teoretické části ...
 • Problematika stanovení antidepresiv 

  Kočnar, Michal
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku antidepresiv a na stanovení dvou jejich zástupců, paroxetinu a citalopramu, v odpadní vodě odebrané ze tří městských čistíren odpadních vod. V teoretické části této ...