Now showing items 1-20 of 21

 • Alternativní zdroje vody pro technologické procesy ve vybraných průmyslových odvětvích 

  Bártů, Tomáš
  Úkolem diplomové práce je zpracování studie zaměřené na znovuužití procesních a odpadních vod ve firmě Kostelecké uzeniny, a.s. Práce obsahuje popis čistírny odpadních vod, průtoky čistírnou a látkové zatížení vod na ...
 • Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu 

  Polášek, Daniel
  Nejvýznamnější problémy životního prostředí související s potravinářským průmyslem jsou spotřeba a znečišťování vody, spotřeba energie a produkce odpadů. Většina vody, která se nestává součástí výrobků, nakonec závody ...
 • Čistírny odpadních vod v horských oblastech 

  Frank, Ivo
  Cieľom diplomovej práce je spracovať prehľad technológií používaných pri čistení odpadových vôd v horských oblastiach ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Súčasne diplomová práca mapuje spôsoby čistenia vôd používané na ...
 • Eliminace nanoplastů kavitací a pokročilými oxidačními procesy 

  Kluknavská, Júlia
  Táto práca sa zaoberá znečistením životného prostredia mikro a nanoplastami a ich možnou likvidáciou. Práca pozostáva z rešeršnej a experimentálnej časti. V rámci rešerše je opísaná problematika mikro a nanoplatov z hľadiska ...
 • Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín 

  Krejsová, Věra
  Úkolem diplomové práce bylo zpracování možností intenzifikace biologických rybníků využívaných pro čištění odpadních vod a následná aplikace vybraných systémů na stávající čistírnu odpadních vod v obci Krumsín v okrese ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Metody separace amoniaku z odpadních vod 

  Bajzík, Martin
  Bakalárska práca je zameraná na metódy separácie amoniaku z odpadových vôd. V úvodnej časti práca definuje amoniak, jeho vlastnosti, prírodné zdroje, výrobu a využitie. Hlavná časť práce sa venuje popisu a hodnoteniu ...
 • Odbourávání tuků v odpadech 

  Artýszková, Jana
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium možností odbourávání tuků v odpadních vodách se zaměřením na využití mikroorganismů s lipolytickou aktivitou pro specifické odpadní vody bohaté na tuky, vznikající v ...
 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Provozování čistíren odpadních vod během podzimní vinařské kampaně 

  Šaldová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na ČOV Mutěnice, která leží ve vinařské oblasti Morava podoblast slovácko, navrhnout technologická opatření, aby při podzimní vinařské kampani nevznikalo extrémní přetížení ČOV Mutěnice. Bude ...
 • Rozklady organických barviv metodami AOP 

  Olexová, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu pokročilých oxidačních procesů (AOP) na rozklad organických barviv. Mezi AOP – velmi účinné fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod – patří aplikace silných oxidačních ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Šafář, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby kanalizace a ČOV. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti finančních výkazů, popisuje jednotlivé hodnotící metody a obecně ...
 • Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice 

  Ujházy, Adriana
  Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...
 • Varianty odkanalizování obcí do 2 tisíc obyvatel 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a porovnání možných variant odkanalizování obce Bořenovice. Navržené varianty jsou vybudování nové stokové sítě a čerpací stanice dle PRVK, vybudování nové stokové sítě a čistírny ...
 • Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti 

  Petrů, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma Vegetační kořenové čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti. V práci jsou popsány jednotlivé metody čištění a jejich princip. Druhá část obsahuje zmapování ...
 • Vliv elektrolýzy na degradaci vodných roztoků barviv 

  Olexová, Barbora
  Základním tématem této práce je studium vlivu elektrolýzy na rozklad organických barviv ve vodných roztocích. Elektrolýza je fyzikálně-chemický děj, při kterém dochází vlivem procházejícího stejnosměrného proudu k chemickým ...
 • Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod 

  Mikulíková, Iva
  Voda představuje jednu z nejrozšířenějších látek na Zemi a je nezbytnou součástí našeho života. Její znečištění má dopad na celý ekosystém. Polybromované difenylethery jsou syntetické perzistentní organické polutanty ...
 • Využiti ozonu při čistění odpadních vod 

  Hásová, Eva
  Diplomová práce bude zaměřená na možnosti využití ozonu při čištění odpadních vod. Experimentální část bude zaměřena na studium využití ozonu ve dvou typech ozonizačních reaktorů (probublávaná kolona, ejektorový ozonizační ...
 • Využití oxidačních procesů (AOP) pro odstraňování mikropolutantů 

  Stříteský, Luboš
  Tato práce se zabývá využitím pokrokových oxidačních procesů (AOPs) k odstraňování mikropolutantů z odpadních vod. První kapitola je věnována vysvětlení potřeby AOPs, jakosti vod, znečištění a látkám, které se ve vodě ...