Now showing items 1-9 of 9

 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách 

  Stehlíková, Veronika
  Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace ...
 • Optimalizace nákladů vodního hospodářství při výstavbě 

  Kramárová, Annamária
  V teoretickej časti som sa zmienila o projektovom riadení stavieb a tvorbe cien v stavebníctve. V ďalšej časti som popísala, zariadenie staveniska a jeho požiadavky na dodávku vody. Na záver som rozoberala náklady na vodu ...
 • Sensitivity analysis of water consumption in an office building 

  Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav; Ručka, Jan (EDP Sceinces, 2018-02-06)
  This article deals with sensitivity analysis of real water consumption in an office building. During a long-term real study, reducing of pressure in its water connection was simulated. A sensitivity analysis of uneven water ...
 • Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Černíková, Eva
  Cílem této diplomové práce byla analýza možností a přínosů nasazení systému chytrého měření na fakturačních vodoměrech v areálu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Úkolem bylo získání konkrétních nabídek ...
 • Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody 

  Straňák, Petr
  Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých států provedených na ...
 • Využívání dešťových vod v objektu bytového domu 

  Šumichrastová, Mária
  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce ...