Now showing items 1-10 of 10

 • Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness Kostka 

  Kotas, Marek
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem administrativního objektu včetně jeho technického zařízení. Technické zařízení objektu zahrnuje vzduchotechnické a klimatizační zařízení, vytápění, potřebu vody, osvětlení a ...
 • Plavba v Čechách a na Moravě v kontextu evropských vodních cest, etapy a záměry jejich rozvoje 

  Kadlček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodních cest na území České republiky v kontextu evropských vodních cest. V práci je kladen důraz na pochopení možných výhod plynoucích z budování nových a modernizaci stávajících ...
 • Potřeba a spotřeba vody v malých spotřebištích 

  Klement, Jan
  Cílem této bakalářské práce je u vybraných lokalit analyzovat a vypočíst skutečné hodnoty maximální denní nerovnoměrnosti a maximální hodinové nerovnoměrnosti ve vybraných lokalitách. Současně jsem touto prací chtěl poukázat ...
 • Risk and Reliability Analysis of Open Reservoir Water Shortages Using Optimization 

  Marton, Daniel; Kapelan, Zoran (Elsevier, 2014-12-17)
  The goal of this paper was to describe how to find optimal relations between water shortage and hydropower energy based on Risk and Reliability methods. Reservoir simulation model including water losses as well as risk ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu 

  Elfmarková, Veronika
  Literatura neposkytuje uspokojivou odpověď na to, jaká je velikost částic hrubé fáze nebo velikost částic v maltové části a to především pro dosažení optimální mezerovitosti betonu. Za účelem překonání nedostatků návrhových ...
 • Vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti. První část práce je zaměřena na rešerši zahraniční i české literatury z oblasti vyhodnocování ztrát vody ve vodovodních systémech, ...
 • Zajištění náhradních zdrojů vody obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na studny a jejich členění. Velkou úvodní část práce zabírá pojednání o podzemní vodě. Dále práce rozebírá jednotlivé technické části studny vrtané a šachtové. Stručně se zmiňuje o návrhu ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Kunštát. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na potřebu vody. Experimentální část je zaměřena ...