Now showing items 1-10 of 10

 • 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území - lokalita Břeclav 

  Monhartová, Pavlína
  Cílem práce je hydraulický výpočet proudění vody v záplavovém území s využitím 2D numerického modelu. Řešenou řekou je Dyje na jižní Moravě v lokalitě Břeclav. K vytvoření modelu je nutné znát programové vybavení, shromáždit ...
 • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

  Skřížala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
 • Návrh rozdělovacího objektu na řece Romži 

  Blaha, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odlehčovacího objektu v blízkosti Prostějova na řece Romži. Odlehčované průtoky budou převáděny do řeky Hloučely. V rámci práce jsou řešeny hydraulické výpočty bočního přelivu ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Holá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh ...
 • Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předmětem a cílem publikovaného příspěvku s názvem „Praktický příklad ocenění vodohospodářské úpravy vodního toku na lesních pozemcích jako protiklad možné škody na majetku vzniklé následkem povodní“ je navržení a ocenění ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Bakala, Filip
  Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...
 • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

  Filípková, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...
 • Úprava vybraného úseku toku 

  Varga, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku a následným návrhom úpravy toku. Práca je koncipovaná na štyrmi rôznymi úrovňami. Prvá z nich sa týka popisu všeobecných charakteristík vybraného ...
 • Vývoj metody pro hodnocení retenčních vlastností vegetačních střech 

  Herůfek, Marek
  Tato diplomová práce se bude zabývat vývojem metody pro hodnocení retenčních vlastností vegetačních střech, v rámci které se vyvine model simulátoru deště a vyzkouší typy srážek. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, ...