Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže 

  Al-Ali, Ahmad
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zásobního objemu vybrané vodní nádrže. V teoretické části je práce zaměřena na metody výpočtů stanovení zásobního objemu a nalepšeného odtoku. Cílem této práce je provést detailní ...
 • Heřminovy, Zátor - přeložka I/45 

  Jurák, Miroslav
  Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

  Vaculík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...
 • Měření a vyhodnocení vlnových událostí na laguně Hulín 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je zpracování dat o měření vlnových událostí na laguně Hulín a jejich vyhodnocení. Data jsou zpracovávána v prostředí MATLAB, díky kterému lze vyhodnotit základní parametry jako jsou výšky a délky ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zaměřuje na vypracování zjednodušeného návrhu vodohospodářského a konstrukčního řešení v lokalitě Bezměrov. V části teoretické jsou stručně popsány základní funkční objekty nádrže. Samotná práce je pak založena ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek1 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu břehů zatopené štěrkopískovny v Hulíně a návrh vhodné biologické úpravy s vhodným vegetačním doprovodem. Upravovaný úsek se nachází v jižní části nádrže. Břehy jsou ...
 • Návrh stabilizace břehů údolní nádrže Brno 

  Václavovský, Filip
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh stabilizací břehů Brněnské nádrže poškozených abrazí. Jedná se o nejvýrazněji poškozenou oblast Osada nacházející se na levém břehu. Břehová abraze je způsobena kolísáním vodní ...
 • Posouzení vodního díla Šišma za povodní 

  Škrach, Mikuláš
  Cílem bakalářské práce je posouzení vodní nádrže Šišma na převedení kontrolní povodňové vlny. Zpracování je v souladu s ČSN 75 2935. Výsledkem posudku je zhodnocení stávajícího stavu tělese hráze a funkčních objektů na ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Předpovědní model průtoků vody v ovlivněném měrném profilu 

  Krepčík, Jiří
  Stochastické předpovědní modely byly sestaveny pro potřeby stochastického řízení zásobní funkce nádrže. Tyto modely lépe vystihují náhodné procesy, mezi které můžeme zařadit průtok v měrném profilu. V práci je popsáno ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Spáčilová, Ingrid
  Expozice bývalé krajiny lužního lesa, vodních nádrží a současné krajiny
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Ambrus, Adam
  Dom pamäti v Strachotíne kombinuje prevádzky čističky siníc, múzea a vinárne, reagujúc na špecifické podmienky lokality.
 • Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice 

  Mika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením nejčetnější hladiny v nádrži za 10 let, určením abrazní terminanty, stanovením ústupu břehové čáry a návrhy stabilizace břehu v zájmové lokalitě Svitavice na vodní nádrži ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry 

  Čuda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá posouzením stavu břehového území zatopené štěrkopískovny Hulín, následným návrhem aktivních protiabrazních konstrukcí a stanovením bodu maximálního ústupu břehové čáry. V rámci posouzení byla ...
 • Stanovení území ohroženého zvláštní povodní pod VD Šance 

  Pekárek, Karel
  Cílem bakalářské práce je pomocí matematického modelování proudění vody v otevřeném korytě a přilehlém inundačním území stanovit rozsah ploch ohrožených zvláštní povodní pod přehradou Šance. Výstupem tohoto modelu je mapa ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Školník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá studií přečerpávací vodní elektrárny. Návrh je rozčleněn natři části – horní nádrž s vtokovým objektem, tlakový přivaděč s kabelovou chodbou a strojovnu PVE se čtyřmi Francisovými reverzními ...
 • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Těšetice 

  Žiaček, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje danou lokalitu kaskády Bohuňovský rybník a VN Těšetice. Dále je posouzena účinnost zásobního a ochranného funkčního prostoru a případný návrh přerozdělení velikostí uvažovaných objemů VN Těšetice. ...
 • Vodohospodářské řešení nádrže Rychtářov na vodním toku Velká Haná 

  Fliega, Adam
  Cílem této práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu uvažované vodní nádrže Rychtářov na Velké Hané. Podstatou řešení je najít nalepšený odtok pro volené zásobní objemy nádrže při stanovené zabezpečenosti pomocí ...