Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza rizik veřejného stavebního projektu 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce „Analýza rizik veřejného stavebního projektu“ je zaměřena na problematiku rizikovosti projektů financovaných veřejným sektorem. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsána ...
 • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

  Klec, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Hanek, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů EU a jejich využití při rozvoji infrastruktury malé obce. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza současného stavu. ...
 • Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury 

  Hos, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením technického stavu vodárenské infrastruktury. První část práce je teoretická, popisuje legislativními požadavky na hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, dále se zabývá ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě městské části Brno - Ivanovice 

  Tranová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je vytvořit hydraulický model vodovodní sítě v městské části Brno-Ivanovice. Pro tvorbu hydraulického modelu byl použit softwarový nástroj MIKE URBAN. Byla provedena simulace na různé zatěžovací ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací budov sportovního střediska 

  Kohutek, Ivo
  Diplomová práce řeší problematiku při rekonstrukci zdravotně technických instalací v budovách sportovního areálu STARS v městě Třinci. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy a distribuce teplé vody. Práce se zabývá ...
 • Návrh rozvodu vody pro fotbalové šatny 

  Pluskal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením dvou variant rozvodu vody pro fotbalové šatny. Vítězná varianta je vybrána z těchto dvou variant a následně je pro ni vytvořeno podrobné dimenzování včetně přípojky. V teoretické ...
 • Návrh vodovodu městyse Doubravník 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je zpracování studie technického řešení rozšíření vodovodu do vybrané části spotřebiště. Součástí studie je situační návrh konkrétní trasy vodovodu v části obce Doubravník, řešení uložení vodovodu v příčném ...
 • Novostavba Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - příprava realizace stavby 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Čekých Budějovicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace, časový a ...
 • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

  Machač, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
 • Pasport a posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. Výstupem práce je sada podrobných technických ...
 • Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody 

  Bakota, Filip
  Cílem diplomové práce je popis a příprava pilotního plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro vybranou lokalitu, a to podle připravované novely zákona o vodách. Z posledních let je patrné, že sucho bude v budoucnu ...
 • Polyfunkční dům 

  Miška, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zhotovení komplexní projektové dokumentace novostavby polyfunkčního domu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Stavba sdružuje maloobchodní prodejny s prostory pro bydlení. Vlastní text práce je doplněn ...
 • Posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení technického stavu vodovodních sítí. Součástí práce je případová studie, která hodnotí technický stav vodovodní sítě v městské části Brno-Líšeň. Práce podrobně popisuje, jakým ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Rozvod vody v hotelu 

  Březinová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a dimenzováním vnitřního vodovou, včetně přípravy teplé vody, a vodovodní přípojky v hotelu s restauračním provozem. V této práci jsou porovnány čtyři varianty přípravy teplé vody v tomto ...
 • Rozvody teplé vody s využitím topných kabelů 

  Březinová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rozvody teplé vody s využitím topných kabelů. Tato práce je rozdělena do tří částí. Nejprve je představena především funkce topných kabelů, poté je dimenzován vnitřního vodovod u dvou rozdílných ...
 • Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue 

  Ručka, Jan; Rajnochová, Markéta (MM Science Journal, 2017-12-01)
  The paper focuses on the drinking water supply with public water mains without the use of disinfectant residues in the transported water. This method of delivering drinking water can only be considered if a sufficient ...
 • Spotřeba vody z veřejných vodovodů 

  Pikal, Martin
  V rámci diplomové práce byly vyhodnoceny faktory, které ovlivňují spotřebu pitné vody z vodovodní sítě. Bylo provedeno vyhodnocení časových řad spotřeby vody a vybraných faktorů využitím matematické statistiky. V posledním ...