Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza vybraných vlivů na vodohospodářské řešení zásobní funkce soustavy nádrží 

  Čechová, Martina
  Bakalářská práce řeší vliv účinku ztrát vody výparem ve vodohospodářském řešení zásobní funkce soustavy nádrží. Ke stanovení velikosti vlivu ztrát vody výparem je použit simulační model. Simulační model je vytvořen programem ...
 • Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy 

  Menšík, Pavel
  Klimatické změny, jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti a příprava zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v České republice. Podle výsledků výzkumu ...
 • Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Hnojník 

  Nováková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Hnojník. Práce je rozdělena na více částí. První část je zaměřena obecně na hydraulickou analýzu, možnostmi využití matematického modelování a ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Střelná 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému, návrhu a optimalizace opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti. V této práci ...
 • Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu 

  Jedličková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu. Analýza rizik je řešena v souladu s metodikou vyvinutou VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a metodikou WaterRisk, kterou vytvořil Ústav ...
 • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

  Hájek, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...
 • Použití předpovědního modelu při řízení vybrané soustavy nádrží 

  Michalová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na ověření úspěšnosti předpovědních modelů průměrných měsíčních průtoků při strategickém řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Úspěšnost předpovědních modelů je testována během tří ...
 • Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Goroš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. ...
 • Řízení vybrané vodohospodářské soustavy pomocí optimalizačního modelu 

  Michalová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané vodohospodářské soustavy optimalizačním modelem. Optimalizační model je vytvořen v programu SOMVS. Optimalizační model je vytvořen pro různý počet časových kroků. Funkčnost ...
 • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

  Rajnochová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Mauerová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími. Teoretická část je zaměřena na problematiku dimenzování vnitřního ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v kulturním domě 

  Varadínková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v kulturním domě. Řešený objekt je dvoupodlažní a dělí se na kulturní dům a hospodu. Teoretická část se zabývá odváděním kondenzátu z ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu pro bydlení 

  Němcová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v objektu pro bydlení. Jedná se o objekt pro bydlení se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu pro bydlení 

  Zálešák, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodem v objektu pro bydlení. Jedná se o objekt pro bydlení se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v supermarketu 

  Ryšavý, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací a plynovodu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na akumulování a znovuvyužívání srážkových a splaškových vod. Projektová a výpočtová část ...
 • Zdravotně technické instalace s nízkou spotřebou vody a energie 

  Nikrmajer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úspornými zdravotně- technickými instalacemi. Je rozdělena na tři části: analýza zadání, aplikace tématu na budově a experiment. V první části jsou popsány možnosti úspory vody a energie v ...
 • Zdravotně technické instalace v obytné budově 

  Mauerová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě v Praze. Teoretická část je zaměřena na stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle norem. Práce se dále zaměřuje na možné ...