Now showing items 1-20 of 27

 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

  Hrubý, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
 • Flotace rozpuštěným vzduchem – od poloprovozního modelu po plnou realizaci 

  Dobiáš, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá problematikou poloprovozního testování flotace rozpuštěným vzduchem a implementací tohoto separačního procesu do technologické linky úpraven vody v České republice. Na několika reálných ...
 • Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín 

  Vosáhlo, Jan
  Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. ...
 • Kvalita otopné vody pro zdroje tepla 

  Snášelová, Tereza
  Obsahem diplomové práce je hodnocení kvality otopné vody ve vytápěcích systémech. V experimentální části práce je popis použitých metod a přístrojů a je také zpracována analýza sebraných vzorků. Teoretická část se věnuje ...
 • Možnosti využití vyčištěné komunální odpadní vody pro závlahu 

  Kolajová, Lucie
  Bakalářská práce se z větší části skládá z rešerše, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod a jejich opětovného využití na závlahu jak v České republice, tak i ve světě. Dopodrobna se zabývá jednotlivými druhy ...
 • Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan 

  Kučera, Tomáš; Hofmanová, Lucie; Biela, Renata (IOP Publishing, 2020-02-07)
  This article presents the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera ...
 • Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí 

  Lahodný, David
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní ...
 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody 

  Tázlerová, Radka
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a ...
 • Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody 

  Lízalová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně ...
 • Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody 

  Konečný, Jiří
  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační ...
 • Použití terciálního stupně při úpravě vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy vody s větším znečištěním, kdy je nutné zařadit po dvoustupňové separaci ještě stupeň třetí. Bude vytvořen přehled zařízení, která jsou vhodná za určitých podmínek jako terciální ...
 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Rekonstrukce úpravny vody Babice 

  Valchař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. První kapitoly jsou věnovány obecně možnostem odželezování a odmanganování při úpravě podzemní vody. Dále se práce věnuje i možnostem posuzování a ...
 • Sledování účinnosti odstraňování pesticidů ze zdrojů pitné vody vybranými adsorbenty 

  Gottwald, Martin
  V úvodní části této diplomové práce jsou rešeršní formou popsány pesticidní látky a jejich legislativní požadavky v pitné vodě. Na to navazuje popis technologií, při kterých je možné odstranit pesticidní látky a jejich ...
 • Specifické látky ve zdrojích pitné vody 

  Konečný, Jiří
  V bakalářské práci jsem se zabýval specifickými látkami, které svým výskytem ve zdrojích pitné vody znečišťují kvalitu vody. Jedná se především o těžké kovy, ale také o sloučeniny bázi síry, dusíku, fosforu a další. V práci ...
 • Strategie vstupu firmy na zahraniční trh 

  Gebauerová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategie vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce je pojednáno o jednotlivých strategiích, jsou zmíněna jejich pozitiva a negativa spolu s dynamičností vstupu ...
 • Studium adsorpce přirozených organických látek na aktivním uhlí při úpravě pitné vody 

  Le Duc, Duy
  V první části práce byly shromážděny informace týkající se adsorpce nespecifického organického znečištění vody (NSOL) na zrnitém aktivním uhlí a pro účely práce byla modifikována metodika laboratorních experimentů, vycházející ...
 • Teplonosné látky otopných soustav 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem diplomové práce jsou teplonosné látky otopných soustav. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika teplonosných látek. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...