Now showing items 1-12 of 12

 • Doplnění protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka 

  Stolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá doplněním protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka. Práce úzce navazuje na předešlou bakalářskou práci na téma Protipovodňová ochrana v povodí Salašského potoka. Podrobněji se zabývá ...
 • Energetické využití malého vodního toku 

  Pišín, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Kubíčková, Karolína
  Cílem práce je vytvoření krajiny, která podporuje zadržování vody a pomáhá řece Dyje k vytvoření větveného, meandrujícího vodního toku. Návrh se dále zabývá prostupností územím a návrhem dřevěných objektů, které reagují ...
 • Hydroekologický monitoring Sopřečského potoka a možnosti zlepšení jeho stavu 

  Sirůčková, Renáta
  Tato práce se zabývá hydroekologickým monitoringem Sopřečského potoka a možnostmi zlepšení jeho stavu. Sopřečský potok se nachází v Pardubickém kraji v Povodí Labe. V první fázi práce byl proveden hydroekologický monitoring ...
 • Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police. 

  Hadaš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice 

  Zárubová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí toku Březnice. Jde především o posouzení průtoků. Práce je rozdělena na dvě části, a to vlastní popis povodí a zpracování dat v programech ArcGIS a Hydrog. ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Loučka 

  Hadaš, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatřená v daném povodí. První polovina práce se zabývá průzkumem povodí a získáním podkladů k ...
 • Revitalizační zásahy na vodních tocích 

  Grand, Stanislav
  Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou vybraného úseku na vodnom toku Svitava. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu toku a popísaním všeobecných charakteristík. Druhá časť sa ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Význam ochranného pásu vodního toku v zemědělské krajině 

  Barva, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje souhrn ucelených informací, které se týkají významu a zřizování ochranných pásem podél vodního toku v zemědělské krajině. Vstupní oddíl je věnován rešeršní činnosti a rozboru českých legislativních ...