Now showing items 1-20 of 45

 • Automatické vyhodnocování studentských projektů v Pythonu 

  Kyseľ, Juraj
  Táto práca sa zameriava na automatické vyhodnocovanie študentských kódov v programovacom jazyku Python. Dôraz je predovšetkým kladený na spätnú väzbu, ktorá má študentov usmerniť v správnych praktikách písania pythonovského ...
 • Crowdsourcingová tvorba datové sady pro rozpoznání struktury vyprávění 

  Ignác, Igor
  Cieľom tejto práce je vytvorenie rozsiahlej dátovej sady pre rozpoznanie štruktúry rozprávania metódou crowdsourcingu. Pre tento účel bolo nutné vytvoriť webové rozhranie umožňujúce anotáciu dátovej sady filmov užívateľmi. ...
 • Database System for Laboratory Equipment Tracking 

  Helienek, Denis
  Cieľom tejto práce je doručenie služby v podobe databázového systému pre sledovanie laboratórnych zariadení pre Porsche Engineering Services, s.r.o. Uvedená služba bola doručená nasledovaním usmernení frameworku manažmentu ...
 • Databáze materiálových vlastností 

  Nagy, Gašpar
  Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh databáze materiálových vlastností a vytvorenie užívateľského rozhrania pre editáciu týchto vlastností. V prvej časti nás oboznamuje zo základnými vlastnosťami materiálov. Ďalej ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Naňo, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom webovej aplikácie Dataster, ktorá umožňuje generovať dáta pre účely testovania softvéru. Webová aplikácia je súčasťou platformy Testos, ktorá sa zaoberá automatizovaním ...
 • Generátor vizitek 

  Vavro, Tomáš
  Vizitky sú stále dôležitou súčasťou komunikácie a používajú sa ako nosič základných údajov o svojom majiteľovi. Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou internetovej aplikácie určenej pre generovanie vizitiek. Výstupom ...
 • Informační systém fotbalového týmu 

  Vaško, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. ...
 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • Informační systém pro monitorování a odhalování černých skládek 

  Chmelický, Oliver
  Táto práca sa zaoberá nahlasovaním čiernych skládok a organizovaním ich vyzbierania. O týchto činnostiach vytvára evidenciu a ukladá ich v databáze. Aanalyzuje a porovnáva súčasne existujúce sowtare-ové riešenia s podobným ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladu, obchodu a marketingu 

  Ferencz, Erik
  Tento semestrálny projekt sa zaoberá analýzou, návrhom  informačného systému na  správu a vedenie obchodnej firmy. Systém je navrhnutý tak, že ho tvorí neobmedzené množstvo modulov ktoré spolu spolupracujú alebo na seba ...
 • Informační systém pro rezervaci jízdenek 

  Elman, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je implementácia informačného systému na predaj a rezervácie cestovných lístkov pravidelnej autobusovej dopravy. Najskôr sú podrobne analyzované požiadavky, následne navrhnuté a implementované ...
 • Informační systém pro řízení výroby 

  Schléger, Richard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implemetácia informačného systému pre riadenie výroby. Ide o informačný systém na webovom rozhraní, ktorý je postavený na databázovom serveri MySQL a implementovaný v ...
 • Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace 

  Hanko, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu ...
 • Inteligentní manažer hry Fantasy Premier League 

  Vasilišin, Maroš
  Hra Fantasy Premier League poskytuje miliónom hráčov po celom svete možnosť stať sa na chvíľu manažérom svojho vlastného klubu. Výsledky a bodové ohodnotenie v hre závisia na správnom predvídaní, ako sa budú hráči chovať ...
 • Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť 

  Sakala, Peter
  Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL ...
 • Metodika a nástroj pro podporu řízení rizik v projektech 

  Blašková, Adriána
  Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou riadenia rizík v projektovom manažmente. Cieľom je vytvoriť komplexnú metodiku riadenia rizík a funkčný prototyp systému, ktorý ju dopĺňa a podporuje. Metodika je založená na ...
 • Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích 

  Bárdossy, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá meraním prenosových rýchlostí a spozdenia počítačových sietí. V prvej časti je definované, aké metodiky merania poznáme, rôzne RFC a ich jednotlivé rozobranie, taktiež rôzne parametre merania v ...
 • Modul plánování a řízení výrobních zdrojů 

  Klaudíny, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie systému na zefektívnenie riadenia a plánovania výrobných zdrojov konkrétnej firmy. Obsah práce tvorí krátke predstavenie firmy, potom nasleduje teoretická časť, v ktorej ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...