Now showing items 1-20 of 23

 • Informační systém pro správu obsahu webových prezentací 

  Šulc, Zbyněk
  Předmětem práce je návrh a realizace systému pro správu obsahu webové prezentace. Tento systém má umožnit vytvoření a správu webové prezentace osobám, které nemají zkušenosti s technologiemi pro tvorbu webové prezentace. ...
 • Inovace firemního e-shopu a optimalizace procesu zpracování objednávky 

  Langer, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem optimalizace firemního e-shopu z hlediska uživatelského prožitku (UX), přístupnosti a také optimalizací procesů v informačním systému nutných k odbavení objednávky. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Interaktivní webová prezentace 

  Šidlo, Michal
  V mé práci budu demonstrovat postup vývoje webového projektu na zakázku od sepsání smlouvy až po jeho design. Vysvětlím jaké kroky musíme podniknout, aby byl pro návštěvníky daleko příjemnější a uživatelsky jednodušší.
 • Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. 

  Bartáková, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou ...
 • Návrh a implementace IS/IT do malé firmy 

  Řešetková, Dagmar
  Základem této bakalářské práce je charakteristika konkrétní firmy, analýza vnitřního a vnějšího okolí a současného stavu. Obsahuje návrh a implementaci nového IS, jeho zpětnou analýzu a návrh změn.
 • Návrh a realizace moderní webové prezentace 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací moderní webové prezentace pro vědeckou skupinu VUT. V návrhu se práce věnuje analýze dostupných webových prezentací se zaměření na řešení jejich reklamy a využitých technických ...
 • Návrh a realizace webové prezentace pro logistickou firmu 

  Široká, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích ...
 • Návrh databázového schématu a internetových stránek pro házenkářský klub 

  Hrabal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou webové prezentace sportovního klubu. Jeho současné publikace na internetu nejsou aktuální a chybí možnost evidovat základní údaje potřebné pro činnost klubu. Výstupem práce je vytvoření fungující ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt 

  Langer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem dílčí části informačního systému pro vybraný subjekt, konkrétně návrhem webové prezentace včetně webové aplikace pro správu obsahu vybraných sekcí webové prezentace. Pro úspěšný ...
 • Návrh dynamických internetových stránek a implementace XML 

  Šimek, Pavel
  Cílem práce je vytvoření profesionálních internetových stránek pro konkrétní firmu v Brně, zabývající se přepravou osob mikrobusy. Při návrhu se zaměřím na grafický návrh webových stránek a objednávkový systém pro zákazníky.
 • Návrh elektronického katalogu firmy B2C 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce s názvem Návrh elektronického katalogu firmy B2C se zabývá elektronickou prezentací výrobků společnosti SUNIX, s.r.o. Součástí práce je zhodnocení současné webové prezentace společnosti a návrh elektronického ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Plaček, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové webové prezentace a její tvorbu pro konkrétní subjekt. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro vytvoření internetových stránek a také postup při zpracování návrhu. Význam ...
 • Návrh internetové komunikační kampaně 

  Petyrková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je problematika úspěšnosti internetové prezentace malé firmy a její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Zabývá se různými možnostmi propagace firmy na internetu a zavedením ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Novák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek a možností implementace pokročilých technologií, které jsou spjaty s vývojem webových aplikací. Cílem je vytvořit funkční webovou prezentaci včetně grafického návrhu ...
 • Návrh marketingové strategie v průmyslové sféře 

  Neuwirth, David
  V dnešní době tvrdé konkurence je boj o zákazníka klíčový pro fungování a vůbec přežití jakékoli firmy. Konkurence neustále vyvíjí nové a zdokonaluje stávající marketingové strategie a nástroje. Abychom se i my mohli v ...
 • Návrh webové prezentace 

  Pluháček, Stanislav
  Tato práce se věnuje návrhu webové prezentace, principu tvorby validních kódu XHTML, CSS a webových stránek jako takových, se zaměřením na jejich přístupnost a použitelnost. Všechny tyto pravidla a principy jsou použité ...
 • Posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením informačního systému 

  Pohl, Jan
  Diplomová práce pojednává o návrzích na posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením webové prezentace. V první části práce jsou teoreticky popsány hlavní pojmy problematiky, poslední trendy internetových aplikací a dalších ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Halámek, Jan
  Bakalářská práce informuje čtenáře o současné situaci ve firmě, současných podnikových procesech v oblasti informačních technologií. V práci jsou popsány návrhy na zlepšení informačního systému a zavedení Internetového ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o historii a smyslu technologie internetu v návaznosti na tvorbu a účel webové prezentace. Práce analyzuje technologie nezbytné k vytvoření webové prezentace včetně analýzy aktuálního trhu ve snaze ...