Now showing items 1-20 of 38

 • Alternativní zdroje energie pro zahradní a rekreační domy 

  Novák, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných alternativních zdrojů energie pro zahradní a rekreační domy a popisuje jejich výhody či nevýhody. Vybranými alternativními zdroji energie jsou: vodní energie, sluneční ...
 • Analýza příčin zřícení RD během výstavby 

  Babik, Juraj
  Jedním z prvních bodů bylo vypracování výkresů stavu před kolapsem z fotografií které byly podkladem. Zaměřuji se na příčiny a posudky spadlé stěny, které jsou následně porovnány s výsledky ze softwaru. Projekt řeší také ...
 • Atmosférické jevy 

  Radouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace atmosférických jevů pomocí prostředků knihovny OpenGL. Práce obsahuje teoretické podklady pro déšť, sněžení, mlhu, blesky, vítr, tornádo a duhu, které jsou dále ...
 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Sýkora, Martin
  Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti ...
 • Diagnostika vinutí rázovou vlnou 

  Vojtěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dané diagnostické metody a její použitelnosti pro detekci poruch elektrických strojů a přístrojů v různých fázích jejich života. A dále realizace fyzikálního modelu s rázovým generátorem ...
 • Dimenzování a kontrola venkovního vedení 

  Chrástek, Radim
  Venkovní vedení musí vyhovovat řadě požadavků, aby všechny jeho části bezpečně odolaly mechanickému a elektrickému namáhání. Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým namáháním. Nejprve budou odvozeny potřebné vztahy pro ...
 • Dimenzování vodičů venkovního vedení podle ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 

  Dostál, Martin
  Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy jsou mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického ...
 • Energie z obnovitelných zdrojů a její akumulace 

  Navrátil, Ondřej
  Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a možnostmi akumulace. Je zaměřena na výrobu elektrické energie. Jsou zde představeny druhy obnovitelných zdrojů vhodné k výrobě elektřiny. Ve druhé části je přehled všech systémů ...
 • Konstrukce větrných elektráren 

  Starý, Ondřej
  Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto zabývá detailním popisem konstrukce ...
 • Mechanický výpočet vedení 110 kV 

  Guliš, Tomáš
  Pri návrhu vonkajšieho vedenia musíme rešpektovať mnoho vplyvov, ktoré na neho pôsobia. Sú to elektrické vplyvy a mechanické , ktoré sú spôsobené za normálnych podmienok vetrom, námrazou a teplotou. Táto bakalárska práca ...
 • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

  Helia, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
 • Měření veličin pro meteorologii 

  Škorpík, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
 • Měřič síly větru 

  Kašpárek, Martin
  Tato práce pojednává o principech měření síly větru. Jsou zde rozebrány moţnosti, jak lze sílu větru měřit, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých principů. Na základě jednoho z principů je navrţen bateriově napájený ...
 • Monitorování namáhání stožárů vn 

  Bednář, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je problematika měření a vyhodnocování namáhání stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Uvedeno je zde i řešení dané problematiky, včetně výrobce a uživatelů. Cílem je navržení snímačů pro ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh malé větrné elektrárny 

  Görig, Tomáš
  Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je v práci navrhnuto a popsáno několik možností ...
 • Návrh matematického modelu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře se základním rozdělením typů větrných elektráren podle použitého generátoru, s typy regulací používanými v elektrárnách a matematickými modely větru a jednotlivých částí elektrárny. V další ...
 • Návrh projektu výstavby větrných elektráren 

  Horák, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu projektu pro výstavbu větrných elektráren. V první části jsou definovány základní pojmy projektového managementu a také popsány některé metody, techniky a nástroje projektového ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Mašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Úvodem jsou charakterizované jednotlivé obnovitelné zdroje energie a jejich dnešní využití. V hlavní části práce se podrobněji ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která pojednává o obnovitelných zdrojích energie v České republice se zaměřením na sluneční energii. Práce obsahuje základní charakteristiku a problematiku sluneční energie, ...