Now showing items 1-13 of 13

 • Aerodynamika axiálních větrných turbín 

  Dubnický, Ladislav
  V dnešnej dobe sa problém klimatických zmien stáva v spoločnosti čoraz aktuálnejšou témou. Zvýšenie priemernej teploty na Zemi čo i len o pár stupňov, môže mať katastrofické následky. Jedným z možných riešení sa javia ...
 • Autonomní dům aneb život grid-off 

  Chlebný, Radek
  Diplomová práce se zabývá energetickou soběstačností se zaměřením na nezávislost na elektrické rozvodné síti. Základní linii linoucí se projektem tvoří konkrétní návrh autonomního systému zásobování elektrickou energií. ...
 • Design pouliční svítilny s nezávislým napájením. 

  Hampl, Petr
  Oblast problémů, ze kterých konkrétní téma projektu vychází, zahrnuje současnou globální transformaci zdrojů energie a jejich dodávek se zvláštní pozorností na obnovitelné zdroje energie. Důraz je kladen zejména na hodnoty ...
 • Ekonomika provozu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s druhy větrných elektráren, s principem jejich fungování, konstrukčním řešením a s podmínkami, které musí plánovaný projekt výstavby větrné elektrárny splnit před započetím stavby. V další ...
 • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

  Filka, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...
 • Konstrukce větrných elektráren 

  Starý, Ondřej
  Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době velmi diskutovanou problematikou. Jednou z možností jejich využití je výroba elektřiny pomocí větrných elektráren. Tato práce se proto zabývá detailním popisem konstrukce ...
 • Možnosti využití solárních komínů 

  Moravčík, Martin
  Práce obsahuje teoretické shrnutí současného stavu řešení problematiky solárních komínů. V první kapitole se soustředí na matematické metody popisu funkce solárního komína obecně, stanovuje vztahy pro výkon, účinnost, ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Problematika hluku větrných elektráren 

  Honzíček, Štěpán
  Bakalářská práce shrnuje současný stav větrné energetiky v České republice i ve světě. Popisuje stavbu dnešní moderní větrné elektrárny s horizontální osou a konkrétně se zabývá problematikou hluku větrných elektráren z ...
 • Studium a ověřování vlastností sběracího ústrojí generátorů pro větrné elektrárny 

  Glogar, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběracího ústrojí generátorů větrných elektráren. První část pojednává o větrných elektrárnách, jejich konstrukci, generátorech a přibližuje výhody a nevýhody jejich umístění ...
 • Větrné elektrárny 

  Šponiarová, Petra
  Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je velmi aktuálním tématem. Do této oblasti patří také výroba elektrické energie pomocí větrných elektráren, kterými se zabývá tato bakalářská práce. Za účelem vytvoření ...
 • Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost 

  Kučera, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem větrných elektráren od minulosti po součas-nost, a také se zaměřuje na vývoj větrných elektráren v budoucnosti. V první části této práce jsou uvedeny počátky využití větrné energie ...
 • Využití energie větru pro krytí potřeb malého objektu 

  Pavlik, Richard
  Náplní této bakalářské práce je problematika využívání energie větru. Nejprve je zde popsán vzniku větru, způsoby měření směru a rychlosti proudění a následně princip využívání energie větru větrnými motory. V další části ...