Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
 • Automatizace administrativy ve společnosti Minerva Boskovice, a.s. 

  Kaucký, Michael
  Cílem této diplomové práce je posouzení soudobého stavu vnitropodnikové administrativy společnosti Minerva Boskovice a návrh zcela nového řešení. Práce obsahuje analýzu a návrh realizace s využitím různých v současnosti ...
 • BIM-based timber structures refurbishment of the immovable heritage listed buildings 

  Henek, Vladan; Venkrbec, Václav (IOP Publishing, 2017-12-21)
  The use of Building information model (BIM) design tools is no longer an exception, but a common issue. When designing new buildings or complex renovations using BIM, the benefits have already been repeatedly published. ...
 • Herní engine pro ITIL trenažér 

  Pučálka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na knihovnu Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Cílem práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat herní engine, který by umožnil simulaci provozu IT služeb v reálném ...
 • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

  Cupák, Michal
  Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
 • Knihovna vzorů Petriho sítí 

  Hanák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením modelů pomocí formalismu Objektově orientovaných Petriho sítí (dále jen OOPN). Rozebírá význam a možnosti tohoto formalismu a ve své druhé části se snaží identifikovat užitečné ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní oblasti 

  Řehák, Karel
  Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant ...
 • Nástroje pro automatizaci workflow procesů 

  Vančura, Tomáš
  Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. ...
 • Návrh a implementace modulu informačního systému 

  Marečková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného systému pro vnitřní firemní proces žádanek. Výstupem mé práce bude aplikace pro žádanky obecné. První část obsahuje teoretické pojmy. V druhé části jsou základní informace ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh optimalizace procesů komplexní obnovy elektráren 

  Melicheríková, Pavla
  Bakalářská práce obsahuje návrh pro optimalizaci procesů tvorby projektu komplexní obnovy tepelné elektrárny ve střední firmě, jež se zabývá zejména inženýrskou činností a zprostředkováním výroby v oblastech povrchové těžby ...
 • Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. 

  Silný, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Návrh zlepšení procesů v centru sdílených služeb 

  Krejčiříková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení procesů v centru sdílených služeb. V první části jsou popsána teoretická východiska, které jsou použité pro následující analýzu a návrh. V analytické části práce je zmapován proces ...
 • Optimalizace procesu v oddělení zákaznické podpory 

  Veselý, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací procesu eskalace v oddělení zákaznické podpory firmy Centrum služeb s.r.o. Obsahuje analýzu současného procesu a teoretická východiska pro návrh nového řešení. Návrhem řešení je implementace ...
 • Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi spolupráce IED od společností ABB a Siemens podle IEC61850. Cílem práce je vytvoření a otestování pracovního postupu, po kterém ochrany od ABB a Siemens budou ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hvězda, Vojtěch
  Diplomová práce řeší problém fyzického zabezpečení dokumentů v Document Management System (DMS) ve společnosti Icontio CR s.r.o. Tento fakt zajistí zvýšení bezpečnosti celého systému a bezpečnosti dat v něm uložených. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lovas, Jakub
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti Dynatech s.r.o. a návrhem možných změn na jeho zlepšení. V první části práce jsou uvedeny teoretická východiska, která obecně definují informační systémy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Navrátil, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem v souvislosti s podnikovými procesy. V práci jsou analyzovány procesy, jejich propojení s informačním systémem a místa, kde je možné informační systém vylepšit. Zohledňují ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...