Now showing items 1-9 of 9

 • Chování ettringitu v různých vlhkostních prostředích při zvýšené teplotě 

  Hučínová, Lenka
  Práce je zaměřena na chování ettringitu jako vysokovodnatého materiálu závislého na podmínkách vnějšího prostředí. Soustřeďuje se na vývin ettringitu při zvýšené teplotě a různých vlhkostech. V závislosti na těchto faktorech ...
 • Ověření termodynamické stability ettringitu 

  Pekárková, Jana
  Práce se zabývá možností využití fluidních popílků pro směsné cementy. Zaměřuje se na termodynamickou stabilitu ettringitu, který vzniká při hydrataci směsných cementů. Konkrétně je sledován vliv vnějšího prostředí a vliv ...
 • Sledování termodynamické stability ettringitu v závislosti na zvolených vnitřních a vnějších parametrech 

  Kolaja, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na dlouhodobé sledování termodynamické stability ettringitu za zvolených podmínek a jeho možnou nestabilitu či transformaci do jiné AFt fáze, zejména do thaumasitu. Sledované vzorky ettringitu ...
 • Studium vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce je zaměřena na sledování vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu, především jeho termodynamické stability. Ettringit byl připraven dvojím způsobem. V první části se jedná o způsob hydratace yeelimitu, ...
 • Studium vlastností synteticky vyrobeného ettringitu 

  Hučínová, Lenka
  Doposud byl na ÚTHD ettringit připravován dvěma způsoby, původně způsobem hydratace yeelimitového slínku, přičemž se jeví jako vhodnější z kvalitativního i kvantitativního hlediska po sléze zkoumaná přímá syntéza ettringitu ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti ettringitu 

  Vlachovský, David
  Práce je zaměřena na vlastnosti a chování ettringitu ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Zaměřuje se na mineralogické složení ettringitu připraveného metodou syntézy oktadekahydrátu síranu hlinitého a hydroxidu ...
 • Termodynamická stabilita ettringitu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce se zabývá termodynamickou stabilitou ettringitu, který vznikl hydratací yeelimitového slínku v soustavě s alitem. Stabilita byla sledována v laboratorním prostředí a v prostředí nasycené vodní páry za nízké a ...
 • Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem 

  Skřeček, Miroslav
  Práce sleduje možnost využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů. Zabývá se tvorbou a projevy AFt fází při hydrataci směsných cementů. Orientuje se na studium podmínek laboratorní syntetické přípravy ettringitu ...
 • Vliv vybraných proměnných na vlastnosti a stabilitu ettringitu 

  Kramoliš, Lukáš
  Práce se zabývá termodynamickou stabilitou synteticky vytvořeného ettringitu. Zaměřuje se na ettringit připravený metodou přímé syntézy síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého. Vzorky byly uloženy v laboratorním prostředí ...